Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

28 października - świętych Szymona i Judy Tadeusza (2 kl., szaty czerwone)

2015-10-27

Św. Szymon miał przydomek Zelota — Gorliwiec, ze względu na gorliwość w zachowywaniu Prawa Mojżeszowego. Przynależność jego do stronnictwa zelotów jest wątpliwa. Św. Juda Tadeusz, brat Jakuba Młodszego, był krewnym Pana Jezusa. Jest autorem listu zaliczonego do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni wzywają go jako orędownika w sprawach beznadziejnych. Według tradycji obaj Apostołowie początkowo głosili Ewangelię od­dzielnie, Św. Szymon w Egipcie, a Św. Tadeusz w Mezopotamii. Później spotkali się w Persji i tam ponieśli śmierć męczeńską.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.

Ps. Panie, Ty mnie przenikasz i znasz; Ty wiesz o moim spoczynku i o mym powstaniu. V. Chwała Ojcu.

 

Ps 138,17.1-2

Mihi autem nimis honorati sunt amici tui, Deus: nimis confortatus est principatus eorum.

Ps. Domine, probasti me et cognovisti me: tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam. V. Gloria Patri.

KOLEKTA

Boże, któryś raczył doprowa­dzić nas do poznania Twojego imienia przez świętych Aposto­łów Twoich Szymona i Judę, spraw, abyśmy postępując w cnocie czcili ich wieczną chwałę, a czcząc ją czynili większe po­stępy. Przez Pana.

 

Deus, qui nos per beatos Apostolos tuos Simonem et Iudam ad agnitionem tui nominis venire tribuisti: da nobis eorum gloriam sempiternam et proficiendo celebrare, et celebrando proficere. Per Dominum.

 

LEKCJA Ef 4,7-13

Każdy chrześcijanin w sposób właściwy swemu powołaniu jest obo­wiązany starać się o budowanie Ciała Mistycznego Chrystusa przez wzrost w doskonałości.

 

Bracia: Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.  Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.  Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.  I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami  dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego,  aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

 

 

GRADUAŁ

Ustanowisz ich książętami po całej ziemi, przez wszystkie po­kolenia głosić będą Twe imię, o Panie. V. Synowie twoi zaj­mą miejsce twoich ojców: dlate­go będą Cię sławić wszystkie ludy.

 

ALLELUJA:

Alleluja, alleluja. V. Ogrom­nie zaszczyceni są przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie. Alleluja.

 

Ps 44,17-18

Constitues eos principes super omnem terram: memores erunt nominis tui. Domine. V. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii: propterea populi confitebuntur tibi.

 

Ps 138,17

Alleluia, alleluia. V. Ni­mis honorati sunt amici tui, Deus: nimis confortatus est principatus eorum. Alleluia.

 

EWANGELIA J 15,17-25

W owym czasie: Rzekł Jezus uczniom swoim: To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.  Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.  Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu.  Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.  Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.  Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy.

Ps 18,5

In omnem terram exivit sonus eorum: et in fines orbis terrae verba eorum.

SEKRETA

Czcząc wieczną chwałę świę­tych Apostołów Twoich Szymo­na i Judy, prosimy Cię, Panie, abyśmy oczyszczeni przez święte misteria, godniej ją święcili. Przez Pana.

 

PREFACJA O APOSTOŁACH

Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, błagać Cię pokornie Pasterzu wiekuisty, abyś nie opuszczał swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów Twoich otaczał ją ciągłą opieką. Niech ci zwierzchnicy nią kierują, którym jako namiestnikom swojego dzieła, zleciłeś władzę pasterską. Przeto z Aniołami i Archaniołami z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego, śpiewamy hymn ku Twojej chwale, wołając bez końca:

 

 

Gloriam, Domine, sanctorum Apostolorum tuorum Simonis et Iudae perpetuam yenerantes: quaesumus; ut eam, sacris mysteriis expiati, dignius celebremus. Per Dominum.

 


Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre: Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor ætérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protectióne custódias. Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti præésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Wy, którzyście poszli za mną, zasiądziecie na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

 

Mt 19,28

Vos, qui secuti estis me, sedebitis super sedes, iudicantes duodecim tribus Israel.

POKOMUNIA

Po przyjęciu Sakramentu, bła­gamy Cię, Panie, za przyczyną świętych Apostołów Twoich Szy­mona i Judy, aby ofiara złożona ku uczczeniu ich męki przyniosła nam uzdrowienie. Przez Pana...

 

Perceptis, Domine, sacramentis, suppliciter exoramus: ut, intercedentibus beatis Apostolis tuis Simo­ne et Iuda, quae pro illorum veneranda gerimus passione, nobis proficiant ad medelam. Per Dominum.

 

Msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Krakowie:

 

Niedziele i święta:

o 11.00 i 19.00 w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP (na ul. Kopernika czyli na Wesołej)

 

W dni powszednie:

 o 7.30 w Katedrze śś. Wacława i Stanisława na Wawelu

 

Msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego poza Krakowem:

1) Nowy Targ: Druga i Czwarta niedziela miesiąca o 8:30 w kościele św. Anny

 

2) Myślenice: Druga i Czwarta niedziela miesiąca o 11.30 w kościele św. Jakuba

3) Września: Trzecia niedziela miesiąca o 15.30 w Kaplicy Szpitala Powiatowego

 4) Pobiedziska: Trzecia niedziela miesiąca o 19.00 w Kościele Parafialnym pw. Świętego Duch

 

5) Szamotuły: Trzecia niedziela miesiąca o 10.00 w Kaplicy Sióstr Służebniczek przy Szpitalu Powiatowym

Msze św. FSSP w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego na świecie: