Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

31 października - Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie (szaty białe)

2015-10-30

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Witaj, Święta Rodzicielko, któraś wydała na świat Króla, co niebem i ziemią włada na wieki wieków. Ps. Z mego serca pły­nie piękne słowo; pieśń moją śpiewam dla Króla. V. Chwała Ojcu.

Seduliusz; Ps 44,2

Salve, sancta parens, enixa puerpera Regem: qui caelum terramque regit in saecula saeculorum. Ps. Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea Regi. V. Glo­ria Patri.

KOLEKTA

Prosimy Cię, Panie, Boże, do­zwól nam, sługom Swoim, cie­szyć się trwałym zdrowiem du­szy i ciała, a za przyczyną Naj­świętszej Maryi, zawsze Dziewi­cy, racz nas uwolnić od docze­snych utrapień i obdarzyć wie­czną radością. Przez Pana.

 

Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gandere: et, gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Dominum.

 

LEKCJA Syr 24,14-16

Słowa odnoszące się do Mądrości Bożej Kościół stosuje do Najświętszej Dziewicy. Maryja od wieków była obecna w myśli Boga i z Jego woli otrzymała wyjątkową rolę w Kościele.

Od początku i przed wiekami jestem stworzona i aż do przyszłego wieku istnieć nie przestanę, a w świętym miesz­kaniu Mu posługiwałam. I tak na Syjonie jestem utwier­dzona, i w świętym mieście podobnie spoczęłam, a w Je­ruzalem moje panowanie. I w narodzie czcigodnym zapuś­ciłam korzenie, i w dziale Boga mego dziedzictwo jego, a przebywanie moje w zgromadzeniu świętych.

 

 

GRADUAŁ

Błogosławiona i godna czci je­steś, Panno Maryjo, któraś bez naruszenia dziewictwa stała się Matką Zbawiciela. V. Bogaro­dzico Dziewico, Ten, którego cały świat nie zdoła ogarnąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem.

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Po po­rodzeniu, Dziewico, pozostałaś nienaruszona; Bogarodzico, przy­czyń się za nami. Alleluja.

 

Benedicta et venerabilis es, Virgo Maria: quae sine tactu pudoris inventa es mater Salvatoris. V. Virgo, Dei Genetrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit viscera factus homo.

 

 

Alleluia, alleluia.
V. Post partum, Virgo, inviolata permansisti: Dei Genetrix, intercede pro nobis. Alleluia.

 

EWANGELIA Łk 11,27-28

W owym czasie: Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».  Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosła­wiony owoc żywota Twojego.

Łk 1,28.42

Ave, Maria, gratia ple­na; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.

SEKRETA

Panie, niech z Twego zmiło­wania, a za przyczyną błogosła­wionej Maryi zawsze Dziewicy, ofiara ta wyjedna nam wieczne i doczesne szczęście oraz pokój. Przez Pana.

 

Tua, Domine, propitiatione, et beatae Mariae semper Virginis intercessione, ad perpetuam atque praesentem haec oblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem. Per Dominum.

PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże, a czcząc Imię błogosławionej Maryi zawsze Panny, Ciebie chwalili, błogosławili i uwielbiali. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twego, za sprawą Ducha Świętego, i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, z drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, moce niebieskie i błogosławione Serafiny. Dozwól błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

 

 


Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: et te in Festivitate beatae Mariae semper Virginis collaudare, benedicere, et praedicare. Quae et Unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepit: et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum, Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli, caelorumque Virtutes ac beata Seraphim socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

 

 

 


Beata viscera Mariae Virginis, quae portaverunt aeterni Patris Filium.

POKOMUNIA

Przyjąwszy zasiłek naszego zbawienia, prosimy Cię, Panie, daj, by nas nieustannie chroni­ła opieka błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, na której cześć złożyliśmy tę ofiarę. Przez Pa­na.

 

Sumptis, Domine, salutis nostrae subsidiis: da, quaesumus, beatae Mariae semper Virginis patrociniis nos ubique protegi; in cu­ius veneratione haec tuae obtulimus maiestati. Per Dominum.