Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

25 grudnia - Boże Narodzenie - Msza w nocy (1 kl., szaty białe)

2015-12-24

W nocy przenosimy się duchem do groty betlejemskiej i łączymy się z Matką Bożą oraz Aniołami, witającymi rodzącego się Zbawiciela. Wspaniałe przeciwstawienia kolędy starają się oddać wielkość tajemnicy: «Bóg się rodzi, moc — truchleje, Pan niebiosów — obnażony; Ogień — krzepnie, blask — ciemnieje, Ma granice — Nieskończony. Wzgardzony — okryty chwałą, Śmiertelny — Król nad wiekami». Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką miał spełnić na świecie, rozpraszając ciemności grzechu. Ze szczególnym przejęciem śpiewamy hymn Gloria in excelsis Deo, który tej nocy zabrzmiał po raz pierwszy na ziemi, i klękamy wyznając wiarę w Jezusa, który «przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem».

 

INTROITUS:

Pan rzekł do mnie: Synem moim jesteś,
Jam Ciebie dziś zrodził.

 

Czemu burzą się narody i ludy knują
daremne zamysły? Chwała Ojcu.

Ps 2,7

Dóminus dixit ad me: Fílius meus es tu, ego hódie génui te.

Ps 2,1

Quare fremuérunt gentes: et pópuli meditáti sunt inánia? V. Glória Patri.

ORATIO:

Boże, Ty rozjaśniasz tę noc przenajświętszą blaskiem prawdziwej światłości, spraw, prosimy Ciebie, aby nas w niebie napełniała radość Tego, którego świetlaną tajemnicę poznaliśmy na ziemi. Który z tobą żyje i króluje.

 

Deus, qui hanc sacratíssimam noctem veri lúminis fecísti illustratióne claréscere: da, quaesumus; ut, cuius lucis mystéria in terra cognóvimus, eius quoque gáudiis in coelo perfruámur: Qui tecum vivit.

 

 

LECTIO: Tt 2, 11-15 

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom  i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,  oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.  To mów, do tego zachęcaj i karć
z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy!

 

Caríssime: Appáruit grátia Dei Salvatóris nostri ómnibus homínibus, erúdiens nos, ut, abnegántes impietátem et sæculária desidéria, sóbrie et iuste et pie vivámus in hoc saeculo, exspectántes beátam spem et advéntum glóriæ magni Dei et Salvatóris nostri Iesu Christi: qui dedit semetípsum pro nobis: ut nos redímeret ab omni iniquitáte, et mundáret sibi pópulum acceptábilem, sectatórem bonórum óperum. Hæc lóquere et exhortáre: in Christo Iesu, Dómino nostro.

GRADUALE:

Przy Tobie panowanie od dnia Twych narodzin, w blaskach świętości przed jutrzenką wydałem Cię z łona. V. Rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż nieprzyjaciół Twych położę jako podnóżek pod Twe stopy.

Ps 109,3.1

Tecum princípium in die virtútis tuæ: in splendóribus Sanctórum, ex útero ante lucíferum génui te. V. Dixit Dóminus Dómino meo: Sede a dextris meis: donec ponam inimícos tuos, scabéllum pedum tuórum.

ALLELÚIA:

Alleluja, Alleluja. Pan rzekł do mnie: Tyś Synem moim, Ja Cię dziś zrodziłem. Alleluja.

Ps 2,7

Allelúia, allelúia. V. Dóminus dixit ad me: Fílius meus es tu, ego hódie génui te. Allelúia.

 

 

EVANGELIUM: Łk 2,1-14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.  Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.  Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.  Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.  Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:  dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.  A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:  «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»

 

In illo témpore: Exiit edíctum a Caesare Augústo, ut describerétur univérsus orbis. Haec descríptio prima facta est a praeside Sýriæ Cyríno: et ibant omnes ut profiteréntur sínguli in suam civitátem. Ascéndit autem et Ioseph a Galilaea de civitáte Názareth, in Iudaeam in civitátem David, quæ vocatur Béthlehem: eo quod esset de domo et fámilia David, ut profiterétur cum María desponsáta sibi uxóre prægnánte. Factum est autem, cum essent ibi, impléti sunt dies, ut páreret. Et péperit fílium suum primogénitum, et pannis eum invólvit, et reclinávit eum in præsépio: quia non erat eis locus in diversório. Et pastóres erant in regióne eádem vigilántes, et custodiéntes vigílias noctis super gregem suum. Et ecce, Angelus Dómini stetit iuxta illos, et cláritas Dei circumfúlsit illos, et timuérunt timóre magno. Et dixit illis Angelus: Nolíte timére: ecce enim, evangelízo vobis gáudium magnum, quod erit omni pópulo: quia natus est vobis hódie Salvátor, qui est Christus Dóminus, in civitáte David. Et hoc vobis signum: Inveniétis infántem pannis involútum, et pósitum in præsépio. Et súbito facta est cum Angelo multitúdo milítiæ coeléstis, laudántium Deum et dicéntium: Glória in altíssimis Deo, et in terra pax hóminibus bonæ voluntátis.

 

 

OFFERTORIUM:

Niech się cieszy niebo i ziemia raduje przed Panem, dlatego, że nadchodzi.

Ps 95,11.13

Læténtur coeli et exsúltet terra ante fáciem Dómini: quóniam venit.

SECRETA:

Przyjmij łaskawie, o Panie, ofiarę, którą Ci składamy w dzisiejszą uroczystość, abyśmy za łaską Twoją przez tę tajemniczą wymianę, otrzymali udział w Bóstwie Tego, w którym zespoliła się z Tobą, nasza ludzka natura: Który z Tobą żyje i króluje.

 

Acépta tibi sit, Dómine, quaesumus, hodiérnæ festivitátis oblátio: ut, tua gratia largiénte, per hæc sacrosáncta commércia, in illíus inveniámur forma, in quo tecum est nostra substántia: Qui tecum vivit et regnat. 

PRAEFATIO DE NATIVITATE DOMINI:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże: Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amorem rapiámur. Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes.

 

 

COMMUNIO:

W blaskach świętości przed jutrzenką wydałem Cię z łona.

Ps 109,3

In splendóribus Sanctórum, ex útero ante lucíferum génui te.

POSTCOMMUNIO:

Panie Boże nasz, z radością uczestniczymy w misteriach narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, daj nam, prosimy, abyśmy przez święte życie zasłużyli na obcowanie z Nim w wieczności. Który z Tobą żyje i króluje.

 

Da nobis, quaesumus, Dómine, Deus noster: ut, qui Nativitátem Dómini nostri Iesu Christi mystériis nos frequentáre gaudémus; dignis conversatiónibus ad eius mereámur perveníre consórtium: Qui tecum vivit.