Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

26 grudnia - św. Szczepana, pierwszego męczennika (2 kl., szaty czerwone)

2015-12-25

«Wczoraj obchodziliśmy pamiątkę doczesnych narodzin wiecznego Króla, dzisiaj czcimy pamiątkę narodzin dla nieba Jego Męczennika. Wczoraj narodził się Chrystus w pieluszki owinięty, dzisiaj Szczepan dostał przezeń obleczony szatą nieśmiertelności. Wczoraj ciasny żłóbek przyjął Bożą Dziecinę, dzisiaj bezmiar nieba ogarnął zwycięskiego Szczepana. Szczepan wstąpił do nieba wśród kamieniujących go Żydów, ponieważ Jezus zstąpił na ziemię wśród śpiewających Aniołów». (św. Fulgencjusz).

Umęczonym za wiarę Kościół nadał tytuł martyr, co znaczy świadek. Święty Szczepan był pierwszym z wielkiej liczby męczenników, którzy oddając swe życie za Chrystusa, świadczyli o prawdziwości Jego posłannictwa i Jego nauki. Święty Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, których apostołowie powołali do opieki nad biednymi chrześcijańskiej gminy jerozolimskiej. Pomagał on również w głoszeniu Ewangelii a Bóg potwierdził jego przepowiadanie cudami. Powodzenie jego działalności spowodowało aresztowanie, proces przed Sanhedrynem i ukamieniowanie w kilka lat po śmierci Pana Jezusa (prawdopodobnie zimą 36/37 roku). Między okolicznościami śmierci św. Szczepana i Pana Jezusa dostrzegamy wzruszające podobieństwa. Liturgia podkreśla szczególnie miłość nieprzyjaciół. Imię świętego Szczepana, które znaczy Uwieńczony, wymienia się w kanonie Mszy Świętej.

 

INTROITUS:

Zasiedli książęta i przeciw mnie się zmówili, i rzucili się na mnie złoczyńcy. Wspomóż mnie, Panie, Boże mój, gdyż sługa Twój przestrzegał wiernie przykazań Twoich.

Ps. Błogosławieni, których życie bez skazy: którzy według Pańskiego prawa postępują.
V. Chwała Ojcu.

Ps 118,23.86.1

Sedérunt príncipes, et advérsum me loquebántur: et iníqui persecúti sunt me: ádiuva me, Dómine, Deus meus, quia servus tuus exercebátur in tuis iustificatiónibus.

Ps. Beati immaculáti in via, qui ámbulant in lege Dómini V. Glória Patri.

ORATIO:

Daj nam, prosimy Cię, Panie, naśladować, co chwalimy, abyśmy się nauczyli miłować także nieprzyjaciół, albowiem obchodzimy pamiątkę śmierci tego, który nawet za prześladowców zdołał ubłagać Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje.

 

 

Da nobis, quaesumus, Dómine, imitári quod cólimus: ut discámus et inimícos dilígere; quia eius natalícia celebrámus, qui novit étiam pro persecutóribus exoráre Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit.

Daj, prosimy Cię, wszechmocny Boże, aby nas wyzwoliło to nowe wedle ciała Narodzenie Jedynego Syna Twojego, albowiem od dawna nas więzi jarzmo grzechu. Przez tegoż Pana naszego.

Concéde, quaesumus, omnípotens Deus: ut nos Unigéniti tui nova per carnem Natívitas líberet; quos sub peccáti iugo vetústa sérvitus tenet. Per eundem Dominum.

 

LECTIO: Dz 6,8-10; 7,54-59

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.  Niektórzy zaś z synagogi, zwanej [synagogą] Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem.  Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego [natchnienia] przemawiał.  Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.  A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».  A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.  Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» 

 

In diebus illis: Stéphanus plenus grátia et fortitúdine, faciébat prodígia et signa magna in pópulo. Surrexérunt autem quidam de synagóga, quæ appellátur Libertinórum, et Cyrenénsium, et Alexandrinórum, et eórum, qui erant a Cilícia et Asia, disputántes cum Stéphano: et non póterant resístere sapiéntiæ et Spirítui, qui loquebátur. Audiéntes autem hæc, dissecabántur córdibus suis, et stridébant déntibus in eum. Cum autem esset Stéphanus plenus Spíritu Sancto, inténdens in coelum, vidit glóriam Dei, et Iesum stantem a dextris Dei. Et ait: Ecce, vídeo coelos apértos, et Fílium hóminis stantem a dextris Dei. Exclamántes autem voce magna continuérunt aures suas, et ímpetum fecerunt unanímiter in eum. Et eiiciéntes eum extra civitatem, lapidábant: et testes deposuérunt vestiménta sua secus pedes adolescéntis, qui vocabátur Saulus. Et lapidábant Stéphanum invocántem et dicéntem: Dómine Iesu, súscipe spíritum meum. Pósitis autem génibus, clamávit voce magna, dicens: Dómine, ne státuas illis hoc peccátum. Et cum hoc dixísset, obdormívit in Dómino.

GRADUALE:

Zasiedli książęta i przeciw mnie się zmówili, i rzucili się na mnie złoczyńcy. V. Wspomóż mnie, Panie, Boże mój, wybaw mnie dla twojej dobroci.

 

Ps 118,23.86; Ps 6,5

Sedérunt príncipes, et advérsum me loquebántur: et iníqui persecúti sunt me V. Adiuva me, Dómine, Deus meus: salvum me fac propter misericórdiam tuam.

 

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. V. Widzę niebiosa otwarte i Jezusa stojącego po prawicy mocy Bożej. Alleluja.

Dz 7,55

Allelúia, allelúia, V. Vídeo coelos apértos, et Iesum stantem a dextris virtútis Dei. Allelúia.

 

 

EVANGELIUM: Mt 23,34-39

Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.  Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie.  Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście.  Oto wasz dom zostanie wam pusty.  Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie».

 

In illo témpore: Dicébat Iesus scribis et pharisaeis: Ecce, ego mitto ad vos prophétas, et sapiéntes, et scribas, et ex illis occidétis et crucifigétis, et ex eis flagellábitis in synagógis vestris, et persequémini de civitáte in civitátem: ut véniat super vos omnis sanguis iustus, qui effúsus est super terram, a sánguine Abel iusti usque ad sánguinem Zacharíæ, filii Barachíæ, quem occidístis inter templum et altáre. Amen, dico vobis, vénient hæc ómnia super generatiónem istam. Ierúsalem, Ierúsalem, quæ occídis prophétas, et lápidas eos, qui ad te missi sunt, quóies vólui congregáre fílios tuos, quemádmodum gallína cóngregat pullos suos sub alas, et noluísti? Ecce, relinquétur vobis domus vestra desérta. Dico enim vobis, non me vidébitis ámodo, donec dicátis: Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.

OFFERTORIUM:

 

Obrali Apostołowie na diakona Szczepana, pełnego wiary i Ducha Świętego. Ukamienowali go Żydzi, gdy modlił się mówiąc: Panie Jezu, przyjmij ducha mego, alleluja.

Dz 6,5; 7,59

 

Elegérunt Apóstoli Stéphanum Levítam, plenum fide et Spíritu Sancto: quem lapidavérunt Iudaei orántem, et dicéntem: Dómine Iesu, áccipe spíritum meum, allelúia.

SECRETA:

Przyjmij, o Panie, dary ofiarowane na pamiątkę Świętych Twoich, a jako chwalebnymi ich uczyniła śmierć męczeńska, tak niechaj służba nasza niewinność nam zapewni. Przez Pana.

 

 

Súscipe, Dómine, múnera pro tuórum commemoratióne Sanctórum: ut, sicut illos pássio gloriósos effécit; ita nos devótio reddat innócuos. Per Dominum.

Uświęć, Panie, przez nowe Narodzenie Jedynego Syna Twojego dary, które Ci składamy i racz nas oczyścić ze zmazy grzechów naszych. Przez tegoż Pana.

Obláta, Dómine, múnera, nova Unigéniti tui Nativitáte sanctífica: nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda. Per eundem Dominum.

PRAEFATIO DE NATIVITATE DOMINI:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże: Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amorem rapiámur. Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes.

COMMUNIO:

 

Widzę niebiosa otwarte i Jezusa stojącego po prawicy wszechmocnego Boga. Panie Jezu, przyjmij ducha mego, a nie poczytuj im tego za grzech.

Dz 7,55.58.59

 

Vídeo coelos apértos, et Iesum stantem a dextris virtútis Dei: Dómine Iesu, accipe spíritum meum, et ne státuas illis hoc peccátum.

POSTCOMMUNIO:

Sakrament, który spożyliśmy, niechaj nas wspomaga, Panie, a za wstawiennictwem Świętego Szczepana, męczennika Twojego, niech zapewni nam nieustanną Twą opiekę. Przez Pana.

 

Auxiliéntur nobis, Dómine, sumpta mystéria: et, intercedénte beáto Stéphano Mártyre tuo, sempitérna protectióne confírment. Per Dominum.

 

Spraw, prosimy Cię, Boże wszechmogący, aby Zbawiciel świata dziś narodzony, który nas w Bogu odrodził, daru nieśmiertelności nam również udzielił; który z Tobą żyje.

Præsta, quaesumus, omnípotens Deus: ut natus hódie Salvátor mundi, sicut divínæ nobis generatiónis est auctor; ita et immortalitátis sit ipse largítor: Qui tecum vivit.