Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

3 stycznia - Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus (2 kl., szaty białe)

2016-01-02

Imię JEZUS znaczy Zbawiciel. Imię to wybrał sam Bóg i objawił je Maryi i św. Józefowi. Cześć świętego imienia Jezus szerzył św. Bernardyn ze Sieny. Specjalne święto tego imienia powstało najpierw w zakonie franciszkańskim. Papież Innocenty XIII rozciągnął je w roku 1721 na cały Kościół. Msza św. wysławia potęgę i chwałę imienia Jezusowego, które przewyższa wszystkie inne imiona.

 

INTROITUS:

Na imię Jezusa niechaj się zgina wszelkie kolano mieszkańców nieba, ziemi i podziemia: i wszelki język niech wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem w chwale Boga Ojca.

Flp 2,10-11

In nómine Iesu omne genu flectátur, coeléstium, terréstrium et infernórum: et omnis lingua confiteátur, quia Dóminus Iesus Christus in glória est Dei Patris

 

Ps. O Panie, Panie nasz, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. V. Chwała Ojcu. 

Ps 8,2

Dómine, Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra! V. Glória Patri.

ORATIO:

Boże, któryś ustanowił jedynego Syna Twojego Zbawicielem rodzaju ludzkiego i kazałeś Mu nadać imię Jezus, spraw miłościwie, abyśmy cieszyli się w niebie oglądaniem Tego, którego święte imię czcimy na ziemi. Przez tegoż Pana.

 

Deus, qui unigénitum Fílium tuum constituísti humáni géneris Salvatórem, ei Iesum vocári iussísti: concéde propítius; ut, cuius sanctum nomen venerámur in terris, eius quoque aspéctu perfruámur in coelis. Per eundem Dominum.

 

LECTIO: Dz 4,8-12 

W one dni: Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: «Przełożeni ludu i starsi!  Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie,  to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy.  On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła.  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni». 

 

In diébus illis: Petrus, replétus Spíritu Sancto, dixit: Príncipes pópuli et senióres, audíte: Si nos hódie diiudicámur in benefácto hóminis infírmi, in quo iste salvus factus est, notum sit ómnibus vobis et omni plebi Israël: quia in nómine Dómini nostri Iesu Christi Nazaréni, quem vos crucifixístis, quem Deus suscitávit a mórtuis, in hoc iste astat coram vobis sanus. Hic est lapis, qui reprobátus est a vobis ædificántibus: qui factus est in caput ánguli: et non est in alio áliquo salus. Nec enim aliud nomen est sub coelo datum homínibus, in quo opórteat nos salvos fíeri.

GRADUALE:

Ratuj nas Panie nasz Boże, zgromadź nas z krajów pogańskich, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały. V. Ty, Panie jesteś Ojcem naszym i Odkupicielem naszym, od wieków imię Twoje.

Ps 105,47; Iz 63,16

Salvos fac nos, Dómine, Deus noster, et cóngrega nos de natiónibus: ut confiteámur nómini sancto tuo, et gloriémur in glória tua. V. Tu, Dómine, Pater noster et Redémptor noster: a saeculo nomen tuum.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. V. Uwielbia dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Alleluja.

Ps 144,21

Allelúia, allelúia. V. Laudem Dómini loquétur os meum, et benedícat omnis caro nomen sanctum eius. Allelúia.

 

EVANGELIUM:  Łk 2,21 

Onego czasu: Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. 

In illo témpore: Postquam consummáti sunt dies octo, ut circumciderétur Puer: vocátum est nomen eius Iesus, quod vocátum est ab Angelo, priúsquam in útero conciperétur.

OFFERTORIUM:

Panie, mój Boże, będę Cię chwalił z całego serca mojego i na wieczność będę głosił imię Twoje. Ty bowiem Panie jesteś dobry i łaskawy i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię wzywają, Alleluja.

Ps 85,12.5

Confitébor tibi, Dómine, Deus meus, in toto corde meo, et glorificábo nomen tuum in ætérnum: quóniam tu, Dómine, suávis et mitis es: et multæ misericórdiæ ómnibus invocántibus te, allelúia.

SECRETA:

Prosimy Cię najłaskawszy Boże, niech Twe błogosławieństwo, źródło życia całego stworzenia, uświęci ofiarę, którą składamy Tobie na cześć imienia Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby przyniosła chwałę Twojemu majestatowi, a nam pomogła do zbawienia. Przez tegoż Pana.

 

Benedíctio tua, clementíssime Deus, qua omnis viget creatúra, sanctíficet, quaesumus, hoc sacrifícium nostrum, quod ad glóriam nóminis Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi, offérimus tibi: ut maiestáti tuæ placére possit ad laudem, et nobis profícere ad salútem. Per eundem Dominum.

PRAEFATIO DE NATIVITATE DOMINI:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże: Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amorem rapiámur. Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes.

COMMUNIO:

Przyjdą wszystkie ludy, które uczyniłeś i będą Cię Panie wielbiły, i będą głosić Twe imię: boś Ty jest wielki i cuda działasz, Ty sam jesteś Bogiem. Alleluja.

Ps 85,9-10

Omnes gentes, quascúmque fecísti, vénient et adorábunt coram te, Dómine, et glorificábunt nomen tuum: quóniam magnus es tu et fáciens mirabília: tu es Deus solus, allelúia.

POSTCOMMUNIO:

Wszechmogący wieczny Boże, Tyś nas stworzył i odkupił, wejrzy miłościwie na nasze prośby i racz łaskawie przyjąć tę zbawienną ofiarę, którą złożyliśmy majestatowi Twojemu na cześć imienia Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Spraw, abyśmy dzięki wlanej nam łasce Twojej, mogli się cieszyć, że imiona nasze zapisane są w niebie, pod chwalebnym imieniem Jezusa, które jest znamieniem wiekuistego przeznaczenia. Przez tegoż Pana.

 

Omnípotens ætérne Deus, qui creásti et redemísti nos, réspice propítius vota nostra: et sacrifícium salutáris hóstiæ, quod in honórem nóminis Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi, maiestáti tuæ obtúlimus, plácido et benígno vultu suscípere dignéris; ut grátia tua nobis infúsa, sub glorióso nómine Iesu, ætérnæ prædestinatiónis titulo gaudeámus nómina nostra scripta esse in coelis. Per eundem Dominum.