Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

19 stycznia - feria

2016-01-18

Tego dnia wspomnienia św. Mariusza, Marty, Audifaksa i Abachuma, męczenników oraz św. Kanuta, króla i męczennika. Mariusz i jego żona Marta oraz ich synowie Audifaks i Abachum przybyli do Rzymu ze Wschodu. W stolicy chrześcijaństwa ponieśli okrutne męki i śmierć za wiarę w III wieku. Teksty mszalne uwydatniają kontrast strasznych mąk i wiecznej chwały.

Kanut urodził się w Roskilde ok. roku 1096 jako syn króla duńskiego Eryka (Henryka) Ejegoda. W czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej w drodze zmarli oboje rodzice chłopca. Przebywał więc u jarla (księcia) Zelandii, Skjalma Hvide, potem na dworze księcia saskiego Lotara, późniejszego cesarza Niemiec. Tam też przyswoił sobie obyczaje, strój i kulturę, jaką wówczas promieniował dwór cesarski. Wtedy też zaprzyjaźnił się z księciem Pomorza, Warcisławem. Po powrocie do kraju wraz ze swoim wujem, Nielsem, wyruszył przeciwko Obodrzycom. Następne dwa lata spędził jako jarl Południowej Jutlandii. Tu wyróżnił się roztropnością w rządach i rycerskością, ukrócił panoszący się rozbój i zabezpieczył Szlezwik od napadów ze strony morza. Hojnymi darowiznami wspierał kościoły.

Z władcą Obodrzyców, Henrykiem Gotszalkiem, Kanut zawarł pokój, a gdy ten umarł, od cesarza otrzymał lenno nad Obodrzycami. Stał się w ten sposób niezależnym, niemal udzielnym władcą. Budziło to coraz większą niechęć u króla Danii, Nielsa, który marzył o zjednoczeniu pod swoim berłem całej Danii. Na początku roku 1131 w porozumieniu z krewnym Kanuta, Henrykiem Skadelaarem, wciągnięto Kanuta w zasadzkę i zamordowano go w lesie pod Rigsted. Stało się to 7 stycznia. Śmierć ukochanego księcia wywołała wojnę domową w Danii. Jego grób otoczono religijną czcią. Papież Aleksander III (+ 1181) zezwolił na kult. Cześć tę szerzył Waldemar I, syn Kanuta i jego małżonki, Ingeborgi, córki księcia Nowogrodu, Mścisława. W 1170 roku dokonano uroczystego przeniesienia ciała Świętego do Ringsted, do kościoła benedyktyńskiego. Benedyktyni i cystersi kult św. Kanuta Lewarda roznieśli także do ościennych krajów.

Tego dnia można odprawić:
- Mszę z II niedzieli po Objawieniu Pańskim
- Msze wotywną o Aniołach

 

MSZA Z II NIEDZIELI PO OBJAWIENIU PAŃSKIM (szaty zielone)

 

INTROITUS:

Świat cały niechaj Cię wielbi, Boże, i cześć Twoją wyśpiewuje. Niech śpiewa psalm Imieniu Twemu, o Najwyższy!

Ps 65,4

Omnis terra adóret te, Deus, et psallat tibi: psalmum dicat nómini tuo, Altíssime.

  

Ps. Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, śpiewa psalm Imieniu Jego, chwałą Go wspaniałą otoczcie. V. Chwała Ojcu.

Ps 65,1-2

Ps. Iubiláte Deo, omnis terra, psalmum dícite nómini eius: date glóriam laudi eius. V. Glória Patri.

ORATIO:

Wszechmocny wiekuisty Boże, Ty rządzisz zarazem niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie błagania ludu Twojego i racz obdarzyć nasze czasy Twoim pokojem. Przez Pana naszego.

 

 

Omnípotens sempitérne Deus, qui coeléstia simul et terréna moderáris: supplicatiónes pópuli tui cleménter exáudi; et pacem tuam nostris concéde tempóribus. Per Dominum.

Wysłuchaj, Panie, ludu Twego, który Cię błaga przez wstawiennictwo Twoich Świętych: daj, abyśmy się cieszyli pokojem w życiu doczesnym i znaleźli pomoc do zdobycia wiecznego. Przez Pana.

 

Exáudi, Dómine, pópulum tuum cum Sanctórum tuórum patrocínio supplicántem: ut et temporális vitæ nos tríbuas pace gaudére; et ætérnæ reperíre subsídium. Per Dominum.

Boże, który dla chwały Twojego Kościoła raczyłeś ozdobić św. Kanuta króla palmą męczeństwa i głośnymi cudami: spraw, prosimy, abyśmy idąc za nim jako naśladowcą Męki Pańskiej, zasłużyli na wejście do wiekuistych radości. Przez tegoż Pana.

Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam beátum Canútum regem martýrii palma et gloriósis miráculis decoráre dignátus es: concéde propítius; ut, sicut ipse Domínicæ passiónis imitátor fuit, ita nos, per eius vestígia gradiéntes, ad gáudia sempitérna perveníre mereámur. Per eundem. Per Dominum.

 

 

LECTIO: Rz 12,6-16

Bracia: Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.  Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!  Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą.  Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!

Fratres: Habéntes donatiónes secúndum grátiam, quæ data est nobis, differéntes: sive prophétiam secúndum ratiónem fídei, sive ministérium in ministrándo, sive qui docet in doctrína, qui exhortátur in exhortándo, qui tríbuit in simplicitáte, qui præest in sollicitúdine, qui miserétur in hilaritáte. Diléctio sine simulatióne. Odiéntes malum, adhæréntes bono: Caritáte fraternitátis ínvicem diligéntes: Honóre ínvicem præveniéntes: Sollicitúdine non pigri: Spíritu fervéntes: Dómino serviéntes: Spe gaudéntes: In tribulatióne patiéntes: Oratióni instántes: Necessitátibus sanctórum communicántes: Hospitalitátem sectántes. Benedícite persequéntibus vos: benedícite, et nolíte maledícere. Gaudére cum gaudéntibus, flere cum fléntibus: Idípsum ínvicem sentiéntes: Non alta sapiéntes, sed humílibus consentiéntes.

GRADUALE:

Zesłał Pan słowo swoje i uleczył ich, i od zatraty ocalił. V. Niech przeto wielbią Pana za Jego miłosierdzie i za cuda Jego dla synów człowieczych.

Ps 106,20-21

Misit Dóminus verbum suum, et sanávit eos: et erípuit eos de intéritu eórum. V. Confiteántur Dómino misericórdiæ eius: et mirabília eius fíliis hóminum.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. Chwalcie Pana wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go wszystkie duchów zastępy. Alleluja.

Ps 148,2

Allelúia, alleluia V. Laudáte Dóminum, omnes Angeli eius: laudáte eum, omnes virtútes eius. Allelúia.

 

EVANGELIUM: J 2,1-11

Onego czasu: Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie

In illo témpore: Núptiæ factæ sunt in Cana Galilaeæ: et erat Mater Iesu ibi. Vocátus est autem et Iesus, et discípuli eius ad núptias. Et deficiénte vino, dicit Mater Iesu ad eum: Vinum non habent. Et dicit ei Iesus: Quid mihi et tibi est, mulier? nondum venit hora mea. Dicit Mater eius minístris: Quodcúmque díxerit vobis, fácite. Erant autem ibi lapídeæ hýdriæ sex pósitæ secúndum purificatiónem Iudæórum, capiéntes síngulæ metrétas binas vel ternas. Dicit eis Iesus: Implete hýdrias aqua. Et implevérunt eas usque ad summum. Et dicit eis Iesus: Hauríte nunc, et ferte architriclíno. Et tulérunt. Ut autem gustávit architriclínus aquam vinum fáctam, et non sciébat unde esset, minístri autem sciébant, qui háuserant aquam: vocat sponsum architriclínus, et dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum ponit: et cum inebriáti fúerint, tunc id, quod detérius est. Tu autem servásti bonum vinum usque adhuc. Hoc fecit inítium signórum Iesus in Cana Galilaeæ: et manifestávit glóriam suam, et credidérunt in eum discípuli eius.

OFFERTORIUM:

Wykrzykuj Bogu wszystka ziemio; śpiewajcie psalm Imieniu Jego. Pójdźcie posłuchać wszyscy bogobojni, oto wam powiem, co Pan mej duszy uczynił, alleluja.

Ps 65,1-2.16

Iubiláte Deo, univérsa terra: psalmum dícite nómini eius: veníte et audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ meæ, allelúia.

SECRETA:

Poświęć, Panie, dary, które Ci składamy: i racz nas oczyścić ze zmazy grzechów naszych. Przez tegoż Pana naszego.

 

Oblata, Dómine, múnera sanctífica: nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda. Per Dominum.

Wejrzyj, Panie, na modły i ofiary Swoich wiernych: niech przy uroczystości Twoich Świętych będą Ci miłe, a nam niech wyjednają miłosierną Twą pomoc. Przez Pana.

Preces, Dómine, tuórum réspice oblationésque fidélium: ut et tibi gratæ sint pro tuórum festivitáte Sanctórum, et nobis cónferant tuæ propitiatiónis auxílium. Per Dominum.

Panie, niech nasza ofiara znajdzie przyjęcie u Ciebie i niech posłuży nam ku zbawieniu przez modły tego, w którego uroczystość ją składamy. Przez Pana.

Accépta sit in conspéctu tuo, Dómine, nostra devótio: et eius nobis fiat supplicatióne salutáris, pro cuius sollemnitáte defértur. Per Dominum .

PRAEFATIO COMMUNIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

COMMUNIO:

Pan powiedział: napełnijcie stągwie wodą i zanieście gospodarzowi wesela. Gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem rzekł do oblubieńca: Zachowałeś dobre wino do tego czasu! Taki początek cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich.

J 2,7-11

Dicit Dóminus: Implete hýdrias aqua et ferte architriclíno. Cum gustásset architriclínus aquam vinum factam, dicit sponso: Servásti bonum vinum usque adhuc. Hoc signum fecit Iesus primum coram discípulis suis.

POSTCOMMUNIO:

Pomnóż w nas, prosimy Cię, Panie, działanie mocy Twojej, a gdy nas Boski sakrament nakarmił, daj nam się przygotować do obietnic, których on dla nas jest rękojmią. Przez Pana naszego.

 

Augeátur in nobis, quaesumus, Dómine, tuæ virtútis operatio: ut divínis vegetáti sacraméntis, ad eórum promíssa capiénda, tuo múnere præparémur. Per Dominum.

Przejednany wstawiennictwem Twoich Świętych, daj, prosimy Cię, Panie, abyśmy osiągnęli wzbawienia wiecznym to, co sprawujemy w świętej czynności doczesnej. Przez Pana.

Sanctórum tuórum, Dómine, intercessióne placátus: præsta, quaesumus; ut, quæ temporáli celebrámus actióne, perpétua salvatióne capiámus. Per Dominum.

Pokrzepieni uczestnictwem w świętej uczcie prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy za przyczyną św. Kanuta, Męczennika Twego, doznali skutków tajemnicy, którą ze czcią sprawujemy. Przez Pana.

Refécti participatióne múneris sacri, quaesumus, Dómine, Deus noster: ut, cuius exséquimur cultum, intercedénte beáto Canúto Mártyre tuo, sentiámus efféctum. Per Dominum.

 

 

________________________________________________________

MSZA O ANIOŁACH (szaty białe)

 

INTROITUS:

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, abyście posłuszni byli Jego słowu.

Ps 102,20.1

Benedícite Dóminum, omnes Ángeli ejus: poténtes virtúte, qui fácitis verbum ejus, ad audiéndam vocem sermónum ejus.

Ps. Błogosław, duszo moja, Pana, a wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. V. Chwała Ojcu.

Ps. Bénedic, ánima mea, Dómino: et ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto ejus. V. Glória Patri.

ORATIO:

Boże, Ty w przedziwny sposób wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom; spraw miłościwie, aby na ziemi strzegli naszego życia ci, którzy służąc Ci w niebie zawsze Cię otaczają. Przez Pana.

 

Deus , qui, miro órdine, Angelórum ministerial hominúmque dispénsas: concéde propítius; ut, a quibus tibi ministrántibus in cælo semper assístitur, ab his in terra vita nostra muniátur. Per Dóminum.

Wysłuchaj, Panie, ludu Twego, który Cię błaga przez wstawiennictwo Twoich Świętych: daj, abyśmy się cieszyli pokojem w życiu doczesnym i znaleźli pomoc do zdobycia wiecznego. Przez Pana. Exáudi, Dómine, pópulum tuum cum Sanctórum tuórum patrocínio supplicántem: ut et temporális vitæ nos tríbuas pace gaudére; et ætérnæ reperíre subsídium. Per Dominum.

Boże, który dla chwały Twojego Kościoła raczyłeś ozdobić św. Kanuta króla palmą męczeństwa i głośnymi cudami: spraw, prosimy, abyśmy idąc za nim jako naśladowcą Męki Pańskiej, zasłużyli na wejście do wiekuistych radości. Przez tegoż Pana.

Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam beátum Canútum regem martýrii palma et gloriósis miráculis decoráre dignátus es: concéde propítius; ut, sicut ipse Domínicæ passiónis imitátor fuit, ita nos, per eius vestígia gradiéntes, ad gáudia sempitérna perveníre mereámur. Per eundem. Per Dominum.

 

 

LECTIO: Ap 5,11-14

W one dni posłyszałem głos wielu Aniołów wokół tronu i zwierząt, i starszych, a liczba ich była tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: «Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać władzę i bóstwo, mądrość i męstwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo. I posłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nim się znajduje, jak wszystkie (te stworzenia) mówiły: «Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i potęga na wieki wieków. A cztery zwierzęta mówiły: «Amen». A dwudziestu czterech starców padło na oblicze i złożyło pokłon żyjącemu na wieki wieków.

In diébus illis : Audívi vocem Angelórum multórum in circúitu throni, et animálium, et seniórum, et erat númerus eórum mília mílium, dicéntium voce magna: Dignus est Agnus, qui occísus est, accípere virtútem, et divinitátem, et sapiéntiam, et fortitúdinem, et honórem, et glóriam, et benedictiónem. Et omnem creatúram, quæ in cœlo est, et super terram, et sub terra, et quæ sunt in mari, et quæ in eo: omnes audívi dicéntes: Sedénti in throno, et Agno: benedíctio, et honor, et glória, et potéstas in sǽcula sæculórum. Et quátuor animália dicébant: Amen. Et vigínti quátuor senióres cecidérunt in fácies suas: et adoravérunt vivéntem in sǽ cula sæculórum.

GRADUALE:

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. V. Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego Zastępy.

Ps 148,1-2

Laudáte Dóminum de cœlis: laudáte eum in excélsis. V. Laudáte eum, omnes Ángeli ejus: laudáte eum, omnes virtútes ejus.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. V. Wobec Aniołów będę Ci śpiewał; upadnę na twarz w Twym świętym przybytku i będę sławił Twe imię. Alleluja.

Ps 137, 1-2

Allelúia, allelúia. V. In conspectus Angelórum psallam tibi: adoráb o ad templum sanctum tuum, et confitébor nómini tuo. Allelúia.

 

 

EVANGELIUM: J 1,47-51

Onego czasu: Ujrzał Jezus, że Natanael idzie do Niego, i rzekł o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz podstępu». Pyta Go Natanael: «Skądże mnie znasz?» Odpowiadając Jezus rzekł mu: «Widziałem cię pierwej, nim cię Filip zawołał, gdyś był pod figą». Odpowiedział mu Natanael mówiąc: «Rabbi, tyś jest Synem Bożym, tyś królem izraelskim». Odpowiedział Jezus i rzekł mu: «Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, uwierzyłeś: więcej nad to zobaczysz. I rzekł mu: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: zobaczycie niebo otwarte i Aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

In illo témpore : Vidit Jesus Nathánaël veniéntem ad se, et dicit de eo: Ecce vere Israëlíta, in quo dolus non est. Dicit ei Nathánaël: Unde me nosti? Respóndit Jesus, et dixit ei: Priúsquam te Philíppus vocáret, cum esses sub ficu, vidi te. Respóndit ei Nathánaël, et ait: Rabbi, tu es Fílius Dei, tu es Rex Israël. Respóndit Jesus, et dixit ei: Quia dixi tibi: Vidi te sub ficu, credis: majus his vidébis. Et dicit ei: Amen, amen dico vobis, vidébitis cœlum apértum, et Ángelos Dei ascendéntes, et descendéntes supra Fílium hóminis.

 

OFFERTORIUM:

Anioł stanął przy ołtarzu świątyni, mając w ręku złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzideł, i wzniósł się wonny dym przed Bogiem.

Ap 8,3.4

Stetit Ángelus juxta aram templi, habens thuríbulum áureum in manu sua: et data sunt ei incénsa multa: et ascéndit fumus aromátum in conspéctu Dei.

SECRETA:

Składamy Ci, Panie, ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś za wstawiennictwem anielskim łaskawie ją przyjął i obrócił ku naszemu zbawieniu. Przez Pana.

 

Hóstias tibi, Dómine, laudis offérimus, supplíciter deprecántes: ut eásdem, angélico pro nobis interveniénte suffrágio, et placátus accípias, et ad salútem nostram provénire concédas. Per Dóminum.


Wejrzyj, Panie, na modły i ofiary Swoich wiernych: niech przy uroczystości Twoich Świętych będą Ci miłe, a nam niech wyjednają miłosierną Twą pomoc. Przez Pana.

Preces, Dómine, tuórum réspice oblationésque fidélium: ut et tibi gratæ sint pro tuórum festivitáte Sanctórum, et nobis cónferant tuæ propitiatiónis auxílium. Per Dominum.

Panie, niech nasza ofiara znajdzie przyjęcie u Ciebie i niech posłuży nam ku zbawieniu przez modły tego, w którego uroczystość ją składamy. Przez Pana.

Accépta sit in conspéctu tuo, Dómine, nostra devótio: et eius nobis fiat supplicatióne salutáris, pro cuius sollemnitáte defértur. Per Dominum .

PRAEFATIO COMMUNIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

COMMUNIO:

Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Państwa, Księstwa i Potęgi, Moce niebieskie, Cherubiny i Serafiny, błogosławcie Pana na wieki.

 

Ángeli, Archángeli, Throni et Dominatiónes, Principátus et Potéstates, Virtútes cœlórum, Chérubim atque Séraphim, Dóminum benedícite in ætérnum.

POSTCOMMUNIO:

Napełnieni błogosławieństwem niebieskim, komie błagamy Cię, Panie, abyśmy dzięki pomocy Aniołów i Archaniołów doznali skutków tego misterium, które sprawujemy w poczuciu własnej ułomności. Przez Pana.

 

Repléti , Dómine, benedictióne cœlésti, supplíciter implorámus: ut, quod frágili celebrámus offício, sanctórum Angelórum atque Archangelórum nobis prodésse sentiámus auxílio. Per Dóminum nostrum.


Przejednany wstawiennictwem Twoich Świętych, daj, prosimy Cię, Panie, abyśmy osiągnęli wzbawienia wiecznym to, co sprawujemy w świętej czynności doczesnej. Przez Pana.

Sanctórum tuórum, Dómine, intercessióne placátus: præsta, quaesumus; ut, quæ temporáli celebrámus actióne, perpétua salvatióne capiámus. Per Dominum.

Pokrzepieni uczestnictwem w świętej uczcie prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy za przyczyną św. Kanuta, Męczennika Twego, doznali skutków tajemnicy, którą ze czcią sprawujemy. Przez Pana.

Refécti participatióne múneris sacri, quaesumus, Dómine, Deus noster: ut, cuius exséquimur cultum, intercedénte beáto Canúto Mártyre tuo, sentiámus efféctum. Per Dominum.