Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

12 lutego - Piątek po Popielcu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-13

Dzisiaj poucza nas Kościół o chrześcijańskiej jałmużnie. Patronowie kościoła stacyjnego wsławili się miłosierdziem dla ubogich. Bazylikę ku ich czci ufundował senator Pammachiusz, który całe mienie rozdał ubogim. W czytaniach mszalnych przestrzega nas Kościół przed pozostawaniem na pokucie zewnętrznej. Szczerość naszego nawrócenia okazuje się przede wszystkim w miłości bliźniego, która musi ogarnąć także nieprzyjaciół. Miłosierdzie upodabnia nas do Boga.

Tego dnia również wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli zakonu Serwitów NMP, wyznawców.

 

 

INTROITUS:

Pan mnie wysłuchał i zmiłował się nade mną; Pan stał się moim wspomożycielem.

 

Ps. Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie sprawiłeś ze mnie uciechy mym wrogom. V. Chwała Ojcu.

Ps 29,11.

Audívit Dóminus, et misértus est mihi: Dóminus factus est adiútor meus.

Ps 29,2

Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me. V. Glória Patri.

ORATIO:

Prosimy Cię, Panie, wspieraj łaskawie rozpoczęte posty, abyśmy szczerze przestrzegali w duszy wyrzeczenia, które cieleśnie zachowujemy. Przez Pana.

 

Inchoáta ieiúnia, quaesumus, Dómine, benígno favore proséquere: ut observántiam, quam corporáliter exhibémus, méntibus etiam sincéris exercére valeámus. Per Dominum.

Panie Jezu Chryste, który dla odnawiania pamięci o boleściach Najśw. Matki Twojej przez siedmiu świętych Ojców obdarzyłeś Swój Kościół nowym zakonem Jej sług, daj nam tak łączyć się z ich świętymi łzami, abyśmy wraz z nimi doznawali także radości: Który żyjesz.

Dómine Iesu Christe, qui, ad recoléndam memóriam dolórum sanctíssimæ Genetrícis tuæ, per septem beátos Patres nova Servorum eius família Ecclésiam tuam foecundásti: concéde propítius; ita nos eórum consociári flétibus, ut perfruámur et gáudiis: Qui vivis .

 

 

LECTIO: Iz 58,1-10

To mówi Pan: Wołaj, nie ustawaj, jak trąba podnieś głos twój, a opowiadaj ludowi memu złości ich i domowi Jakubowemu grzechy ich! Bo mię od dnia do dnia szukają i chcą znać drogi moje jakby naród, który sprawiedliwość czynił i sądu Boga swego nie opuścił; pytają mię o sądy sprawiedliwości, chcą się do Boga przybliżyć: «Czemuśmy pościli, a nie wejrzałeś, poniżyliśmy dusze nasze, a nie widziałeś?» Oto w dzień postu waszego znajduje się wola wasza o wszystkich dłużników waszych pociągacie. Oto na swary i na zwady pościcie, a bijecie pięścią bezbożnie; nie pośćcie jak aż do tego dnia, aby usłyszano głos wasz na wysokości. Czy taki jest post, który obrałem, aby przez dzień trapił człowiek duszę swoją, krzywił jak obręcz głowę swoją, a wór i popiół podścielał? Czy to nazwiesz postem i dniem przyjemnym Panu? Czy nie to jest raczej post, który obrałem: rozwiąż więzy bezbożności, rozwiąż brzemiona ciążące, wypuść wolno niewolą uciśnionych, a wszelakie brzemię rozerwij! Ułam łaknącemu chleba twego, a ubogich i tułających się wprowadź do domu twego; gdy ujrzysz nagiego, przyodziej go, a nie gardź ciałem twoim. Wtedy wytryśnie jak poranek światłość twoja, a zdrowie twoje rychlej nadejdzie, i pójdzie przed obliczem twoim sprawiedliwość twoja, a chwała Pańska zamykać będzie twój pochód. Wtedy wzywać będziesz, a Pan wysłucha; zawołasz, a rzecze: «Oto ja!» — albowiem miłosierny jestem, Pan, Bóg twój.

Hæc dicit Dóminus Deus: Clama, ne cesses: quasi tuba exálta vocem tuam: et annúntia pópulo meo scélera eórum, et dómui Iacob peccáta eórum. Me étenim de die in diem quærunt, et scire vias meas volunt: quasi gens, quæ iustítiam fécerit, et iudícium Dei sui non derelíquerit: rogant me iudícia iustítiæ: appropinquáre Deo volunt. Quare ieiunávimus, et non aspexísti: humiliávimus ánimas nostras, et nescísti? Ecce, in die ieiúnii vestri invénitur volúntas vestra, et omnes debitóres vestros repétitis. Ecce, ad lites et contentiónes ieiunátis, et percútitis pugno ímpie. Nolíte ieiunáre sicut usque ad hanc diem, ut audiátur in excélso clamor vester. Numquid tale est ieiúnium, quod elégi, per diem afflígere hóminem ánimam suam? numquid contorquére quasi círculum caput suum, et saccum et cínerem stérnere? numquid istud vocábis ieiúnium, et diem acceptábilem Dómino? Nonne hoc est magis ieiúnium quod elégi? dissólve colligatiónes impietátis, solve fascículos depriméntes: dimítte eos, qui confrácti sunt, líberos, et omne onus dirúmpe. Frange esuriénti panem tuum, et egénos vagósque induc in domum tuam: cum víderis nudum, operi eum, et carnem tuam ne despéxeris. Tunc erúmpet quasi mane lumen tuum, et sánitas tua cítius oriétur, et anteíbit fáciem tuam iustítia tua, et glória Dómini cólligete. Tunc invocábis, et Dóminus exáudiet: clamábis, et dicet: Ecce, adsum. Quia miséricors sum, Dóminus, Deus tuus.

GRADUALE:

O jedno proszę Pana, tego poszukuję; bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia. V. Abym zażywał słodyczy Pana, oglądał Jego świątynię.

Ps 26,4

Unam pétii a Dómino, hanc requíram, ut inhábitem in domo Dómini, V. Ut vídeam voluptátem Dómini, et prótegar a templo sancto eius.

 

TRAKTUS:

Panie, nie postępuj z nami według naszych grzechów ani nie odpłacaj nam według win naszych. Nie pamiętaj, Panie, dawnych nieprawości naszych. Niech rychło wyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. 

Tu się przyklęka

V. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu, i
dla chwały imienia Twego wybaw nas, Panie, i odpuść nam grzechy dla imienia Twego

 

Powyższy traktus odmawia się w poniedziałki, środy i piątki Wielkiego Postu z wyjątkiem środy Suchych Dni i Wielkiej Środy.

 

Ps 102,10; Ps 78,8-9

Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrarum antiquarum: cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis.

 Hic genuflectitur

V. Adiuva nos, Deus, salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, libera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.

 

 

EVANGELIUM: Mt 5,43-48; 6,1-4

Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a w nienawiści będziesz miał nieprzyjaciela twego. A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i spotwarzających was. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który sprawia, że słońce Jego wschodzi nad dobrymi i złymi, a deszczem zrasza sprawiedliwych i nieprawych. Gdybyście bowiem miłowali tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Albo jeżeli pozdrawiacie tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią? Bądźcież wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, iżby was widziano; inaczej nagrody mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Gdy tedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, że wzięli już nagrodę swoją. Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni, aby jałmużna twoja była w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odpłaci tobie».

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Audístis, quia dictum est: Diliges próximum tuum, et odio habébis inimícum tuum. Ego autem dico vobis: Dilígite inimícos vestros, benefácite his, qui odérunt vos, et oráte pro persequéntibus et calumniántibus vos, ut sitisfílii Patris vestri, qui in coelis est: qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super iustos et iniústos. Si enim dilígitis eos, qui vos díligunt, quam mercédem habébitis? nonne et publicáni hoc fáciunt? Et si salutavéritis fratres vestros tantum, quid ámplius fácitis? nonne et éthnici hoc fáciunt? Estóte ergo vos perfécti, sicut et Pater vester coeléstis perféctus est. Atténdite, ne iustítiam vestram faciátis coram homínibus, ut videámini ab eis: alióquin mercédem non habébitis apud Patrem vestrum, qui in coelis est. Cum ergo facis eleemósynam, noli tuba cánere ante te, sicut hypócritæ fáciunt in synagógis et in vicis, ut honorificéntur ab homínibus. Amen, dico vobis, recepérunt mercédem suam. Te autem faciénte eleemósynam, nésciat sinístra tua, quid fáciat déxtera tua, ut sit eleemósyna tua in abscóndito, et Pater tuus, qui videt in abscóndito, reddet tibi.

OFFERTORIUM:

Panie, obdarz mnie życiem według Twojej obietnicy, abym poznał Twe ustawy.

Ps 118,154.125

Dómine, vivífica me secúndum elóquium tuum: ut sciam testimónia tua.

SECRETA:

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ofiara czterdziestodniowego postu, którą składamy, uczyniła nasze dusze miłymi Tobie, a nam udzieliła siły do ochotniejszego ćwiczenia się we wstrzemięźliwości. Przez Pana.

 

Sacrifícium, Dómine, observántiæ quadragesimális, quod offérimus, præsta, quaesumus: ut tibi et mentes nostras reddat accéptas, et continéntiæ promptióris nobis tríbuat facultátem. Per Dominum.

Przyjmij, Panie, ofiarę, którą Ci składamy i za wstawiennictwem Twoich świętych spraw, abyśmy służyli Tobie swobodnym umysłem i pałali miłością ku Bolesnej Dziewicy, Matce Twojego Syna. Przez tegoż Pana.

Accipe, quaesumus, Dómine, hóstias quas tibi offérimus: et præsta; ut, intercedéntibus Sanctis tuis, libera tibi mente serviámus, et perdoléntis Vírginis Genetrícis Fílii tui amóre inflammémur. Per eundem.

PRAEFATIO DE QUADRAGESIMA:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vitia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris et proemia: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

COMMUNIO:

Służcie Panu w bojaźni, sławcie Go z lękiem, nabierzcie karności, byście nie zeszli z drogi prawej.

Ps 2,11-12

Servite Dómino in timóre, et exsultáte ei cum tremóre: apprehéndite disciplínam, ne pereátis de via iusta.

POSTCOMMUNIO:

Tchnij w nas, o Panie, Twojego Ducha miłości i w dobroci Swojej zjednocz tych, których posiliłeś jednym chlebem niebieskim. Przez Pana... w jedności tegoż.

 

Spíritum nobis, Dómine, tuæ cantátis infúnde: ut, quos uno pane coelésti satiásti, tua fácias pietáte concórdes. Per Dominum.

Gdyś nas, Panie, zasilił niebieskim Sakramentem, błagamy Cię, abyśmy naśladując przykład tych, których święto obchodzimy, wiernie stali pod krzyżem Jezusa wraz z Maryją, Matką Jego, i dzięki temu mogli zakosztować owoców Jego Odkupienia. Przez tegoż Pana.

Coeléstibus refécti mystériis te, Dómine, deprecámur: ut, quorum festa percólimus imitántes exémpla; iuxta Crucem Iesu cum María Matre eius fidéliter astémus, et eiúsdem redemptiónis fructum percípere mereámur. Per eundem.

Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.

Zachowaj, Panie, lud Twój i oczyść go łaskawie od wszystkich grzechów, albowiem żadna przeciwność nie będzie mu szkodzić, jeśli nie opanuje go żadna nieprawość. Przez Pana.

 

Humiliate capita vestra Deo.

Tuére, Dómine, pópulum tuum et ab ómnibus peccátis cleménter emúnda: quia nulla ei nocébit advérsitas, si nulla ei dominétur iníquitas. Per Dominum.