Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

18 lutego - Czwartek po I niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-17

Pierwsza część dzisiejszej Mszy poucza nas o prawdziwej pokucie. Aby uzyskać przebaczenie grzechów, trzeba zaprzestać czynów złych i pełnić uczynki dobre (kolekta, lekcja) oraz usilnie błagać Boga o przebaczenie (ewangelia). Teksty towarzyszące ofierze wysławiają Boży dar Eucharystii. Na dobór tekstów mszalnych wpłynął kościół stacyjny. Antyfona na wejście wzięta z uroczystości św. Wawrzyńca wyraża zachwyt wkraczających do jego bazyliki. Przy kościele mieściła się diakonia zajmująca się rozdziałem chleba dla ubogich («panis» znaczy chleb). Stąd liczne aluzje do rozdawnictwa chleba doczesnego i eucharystycznego.

Tego dnia również wspomnienie św. Symeona, biskupa i męczennika.

 

INTROITUS:

Chwałą i pięknem promienieje Jego oblicze, moc i wspaniałość w Jego świątyni.

Ps 95,6

Conféssio et pulchritúdo in conspéctu eius: sánctitas et magnificéntia in sanctificatióne eius.

 

Ps. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy. V. Chwała Ojcu.

Ps 95,1

Ps. Cantáte Dómino cánticum novum: cantáte Dómino, omnis terra. V. Glória Patri.

ORATIO:

Wejrzyj łaskawie, prosimy, Panie, na oddanie Twojego ludu, aby umartwiając ciało postem, wzmocnił ducha owocem dobrych uczynków. Przez Pana.

 

Devotiónem pópuli tui, quaesumus, Dómine, benígnus inténde: ut, qui per abstinéntiam macerántur in córpore, per fructum boni óperis reficiántur in mente. Per Dominum.

Wszechmogący Boże, wejrzyj na słabość naszą, a skoro nas obciąża brzemię własnej działalności, niech nas osłania dostojne wstawiennictwo świętego Symeona, Twojego Męczennika i Biskupa. Przez Pana.

Infirmitatem nostram respice, omnipotens Deus: et quia pondus proprie actionis gravat, beati Simeonis Martyris tui atque Pontificis intercessio gloriosa nos protegat. Per Dominum.

 

LECTIO: Ez 18,1-9

W one dni stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc: Co to jest, że między sobą w ziemi izraelskiej przypowieść w takie przysłowie obracacie mówiąc: «Ojcowie zjedli jagodę winną niedojrzałą, a zęby synów drętwieją?» Żyję ja, mówi Pan Bóg, nie będzie wam dalej ta przypowieść za przysłowie w Izraelu. Oto wszystkie dusze moje są: jak dusza ojca tak i dusza syna moja jest; dusza, która zgrzeszy, ta umrze. Jeśli mąż będzie sprawiedliwy, czynić będzie sąd i sprawiedliwość, na górach jeść nie będzie i oczu swych nie podniesie ku bałwanom domu Izraelowego, żony bliźniego swego nie zgwałci, do niewiasty miesięcznej nie przystąpi, nikogo nie uciśnie, zastaw dłużnikowi zwróci, gwałtem nic nie weźmie, chleba swego da głodnemu, nagiego przykryje odzieniem, na lichwę nie pożyczy i przyrostu nie weźmie, od nieprawości odwróci rękę swoją, rzetelnie będzie rozsądzać między mężem a mężem, według przykazań moich chodzić i sądów moich strzec będzie, aby czynić prawdę: ten sprawiedliwy jest, na pewno żyć będzie; mówi Pan wszechmogący.

In diébus illis: Factus est sermo Dómini ad me, dicens: Quid est, quod inter vos parábolam vértitis in provérbium istud in terra Israël, dicéntes: Patres comedérunt uvam acérbam, et dentes filiórum obstupéscunt? Vivo ego, dicit Dóminus Deus, si erit ultra vobis parábola hæc in provérbium in Israël. Ecce, omnes ánimæ meæ sunt: ut ánima patris, ita et ánima fílii mea est: ánima, quæ peccáverit, ipsa moriétur. Et vir si fúerit iustus, et fécerit iudícium et iustítiam, in móntibus non coméderit, et óculos suos non leváverit ad idóla domus Israël: et uxórem próximi sui non violáverit, et ad mulíerem menstruátam non accésserit: et hóminem non contristáverit: pignus debitóri reddíderit, per vim nihil rapúerit: panem suum esuriénti déderit, et nudum operúerit vestiménto: ad usúram non commodáverit, et ámplius non accéperit: ab iniquitáte avértent manum suam, et iudícium verum fécerit inter virum et virum: in præcéptis meis ambuláverit, et iudícia mea custodíerit, ut fáciat veritátem: hic iustus est, vita vivet, ait Dóminus omnípotens.

GRADUALE:

Strzeż mnie, o Panie, jak źrenicy oka, w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj. V. Sprzed Twego oblicza niech sąd o mnie wyjdzie: oczy Twoje widzą to, co sprawiedliwe.

Ps 16,8.2

Custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi: sub umbra alárum tuárum prótege me. V. De vultu tuo iudícium meum pródeat: óculi tui vídeant æquitátem.

 

EVANGELIUM: Mt 15,21-28

«Byłbym pozbawiony nadziei, gdybym nie wiedział o Twym miłosierdziu, Panie, któryś powołał do pokuty Chananejkę i celnika» (responsorium Jutrzni).

Onego czasu: Wyszedłszy stamtąd Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta chananejska wyszła z owych stron, i zawołała mówiąc do Niego: «Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawidowy: córka moja ciężko przez szatana jest dręczona». A On nie odpowiedział jej ani słowa. Tedy przystąpili uczniowie Jego i prosili Go, mówiąc: «Odpraw ją, bo woła za nami». On zaś odpowiadając rzekł: «Nie jestem posłany jeno do owiec, które zginęły z domu izraelskiego». A ona przyszła i złożyła Mu pokłon mówiąc: «Panie, wspomóż mię». Który odpowiadając rzekł: «Niedobrze jest brać chleb synowski, a rzucać psom». Ona zaś odpowiedziała: «Tak jest, Panie, ale przecież i szczenięta jedzą z odrobin, które spadają ze stołu panów ich». Wtedy odpowiadając Jezus rzekł do niej: «O, niewiasto! Wielka jest wiara twoja: niechaj ci się stanie, jako chcesz». I uzdrowiona była córka jej onej godziny.

In illo témpore: Egréssus Iesus secéssit in partes Tyri et Sidónis. Et ecce, múlier Chananaea a fínibus illis egréssa clamávit, dicens ei: Miserére mei, Dómine, fili David: fília mea male a dæmónio vexátur. Qui non respóndit ei verbum. Et accedéntes discípuli eius rogábant eum, dicéntes: Dimítte eam; quia clamat post nos. Ipse autem respóndens, ait: Non sum missus nisi ad oves, quæ periérunt domus Israël. At illa venit, et adorávit eum, dicens: Dómine, ádiuva me. Qui respóndens, ait: Non est bonum sumere panem filiórum, et míttere cánibus. At illa dixit: Etiam, Dómine: nam et catélli edunt de micis, quæ cadunt de mensa dominórum suórum. Tunc respóndens Iesus, ait illi: O múlier, magna est fides tua: fiat tibi, sicut vis. Et sanáta est fília eius ex illa hora.

OFFERTORIUM:

Anioł Pański zakłada obóz warowny wokół tych, którzy się Go boją i On ich wyzwala. Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan.

Ps 33,8-9

Immíttet Angelus Dómini in circúitu timéntium eum, et erípiet eos: gustáte, et vidéte, quóniam suávis est Dóminus.

SECRETA:

Prosimy Cię, Panie, niech te ofiary, składane wśród uzdrawiającego postu, skutecznie przyczynią się do naszego zbawienia. Przez Pana.

 

Sacrifícia, Dómine, quaesumus, propénsius ista nos salvent, quæ medicinálibus sunt institúta ieiúniis. Per Dominum.

Panie, przyjmij łaskawie przez zasługi świętego Symeona Męczennika i Biskupa ofiarę, którą Ci składamy, i spraw, aby się stała dla nas nieustanną pomocą. Przez Pana.

Munéribus nostris, quaesumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et coeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi. Per Dominum.

PRAEFATIO DE QUADRAGESIMA:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vitia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris et proemia: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

COMMUNIO:

Chleb, który ja dam, jest ciało moje za życie świata.

J 6,52

Panis, quem ego dédero, caro mea est pro saeculi vita.

POSTCOMMUNIO:

Racz, Panie, obfitością Twoich darów dźwigać nas w życiu doczesnym i odrodzić na życie wieczne. Przez Pana.

 

Tuórum nos, Dómine, largitáte donórum, et temporálibus attólle præsídiis, et rénova sempitérnis. Per Dominum.

Pokrzepieni uczestnictwem w świętej uczcie prosimy Cię, Panie, Boże nasz, abyśmy za przyczyną świętego Symeona, Twego Męczennika i Biskupa, doznali skutków tajemnic, które ze czcią sprawujemy. Przez Pana.

Da, quaesumus, Dómine, Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício; ita perpétuo lætámur aspéctu. Per Dominum.

Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.

Daj, Panie, ludowi chrześcijańskiemu zrozumienie tego, co wyznaje, i umiłowanie niebieskiego daru, w którym uczestniczy. Przez Pana.

Humiliáte cápita vestra Deo.

Da, quaesumus, Dómine, pópulis christiánis: et, quæ profiténtur, agnóscere, et coeléste munus dilígere, quod frequéntant. Per Dominum.