Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

20 lutego - Sobota Suchych Dni Wielkiego Postu (2 kl., szaty fioletowe)

2016-02-19

 

INTROITUS:

Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha Swego na prośbę moją, Panie.

 

Ps. Panie Boże, Zbawicielu mój, podczas dnia wołam i w nocy żalę się przed Tobą. V. Chwała Ojcu.

Ps 87,3

Intret orátio mea in conspéctu tuo: inclína aurem tuam ad precem meam, Dómine.

Ps 87,2

Dómine, Deus salútis meæ: in die clamávi, et nocte coram te. V. Glória Patri.

ORATIO I:

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj miłościwie na Twój lud i odwróć odeń chłostę Twego zagniewania. Przez Pana.

 

Pópulum tuum, quaesumus, Dómine, propítius réspice: atque ab eo flagella tuæ iracúndiæ cleménter avérte. Per Dominum.

LECTIO I: Pwt 26,12-19

Poza Mszami konwentualnymi oraz Mszami, podczas których udziela się święceń można przeczytać tylko pierwszą lekcję oraz epistołę.

W one dni mówił Mojżesz do ludu: Gdy dopełnisz dziesięciny z wszystkich plonów twoich, powiesz przed oczyma Pana, Boga twego: «Wyniosłem, co jest poświęcone, z domu mego, i dałem to lewicie i przychodniowi, i sierocie, i wdowie, jak mi rozkazałeś; nie przestąpiłem przykazania Twego anim zapomniał rozkazania Twego. Byłem posłuszny głosowi Pana, Boga mego, i uczyniłem wszystko, jak mi przykazałeś. Wejrzyj ze świątyni Twojej i z wysokiego niebios mieszkania, a błogosław ludowi Twemu izraelskiemu i ziemi, którąś nam dał, jak przysiągłeś ojcom naszym, ziemi mlekiem i miodem płynącej». Dzisiaj Pan, Bóg twój, Przykazał tobie, abyś wykonywał te przykazania i prawa i strzegł, i pełnił je ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej. Pana dziś obrałeś, aby ci był Bogiem i żebyś chodził drogami Jego i strzegł ustaw Jego i przykazań, i praw, i był posłuszny rozkazaniu Jego. I Pan obrał cię dziś, abyś Mu był ludem osobliwym, tak jak ci powiedział, i żebyś strzegł wszystkich przykazań Jego, i żeby cię uczynił wyższym nad wszystkie narody, które stworzył ku chwale i imieniu, i sławie swojej, abyś był ludem świętym Pana, Boga twego, jak powiedział.

In diébus illis: Locútus est Móyses ad pópulum, dicens: Quando compléveris décimam cunctárum frugum tuárum, loquéris in conspéctu Dómini, Dei tui: Abstuli, quod sanctificátum est de domo mea, et dedi illud levítæ et ádvenæ et pupíllo ac víduæ, sicut iussísti mihi: non præterívi mandáta tua, nec sum oblítus impérii tui. Oboedívi voci Dómini, Dei mei, et feci ómnia, sicut præcepísti mihi. Réspice de sanctuário tuo et de excélso coelórum habitáculo, et benedic pópulo tuo Israël, et terræ, quam dedísti nobis, sicut iurásti pátribus nostris, terræ lacte et melle manánti. Hódie Dóminus, Deus tuus, præcépit tibi, ut fácias mandáta hæc atque iudícia: et custódias et ímpleas ex toto corde tuo et ex tota ánima tua. Dóminum elegísti hódie, ut sit tibi Deus, et ámbules in viis eius, et custódias cæremónias illíus et mandáta atque iudícia, et oboedias eius império. Et Dóminus elegit te hódie, ut sis ei pópulus peculiáris, sicut locútus est tibi, et custódias ómnia præcépta illíus: et fáciat te excelsiórem cunctis géntibus, quas creávit in laudem et nomen et glóriam suam: ut sis populus sanctus Dómini, Dei tui, sicut locútus est.

GRADUALE I:

O Panie, przebacz nam grzechy, aby poganie z nas nie drwili: «Gdzież jest ich Bóg?» V. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu, i dla chwały Swego imienia wybaw nas, Panie.

Ps 78,9-10

Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum? V. Adiuva nos, Deus, salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos.

ORATIO II:

Boże, obrońco nasz, wejrzyj na nas przygniecionych ciężarem własnych grzechów, abyśmy doznawszy Twego miłosierdzia służyli Tobie swobodną duszą. Przez Pana.

 

Protéctor noster, áspice, Deus: ut, qui malórum nostrórum póndere prémimur, percépta misericórdia, líbera tibi mente famulémur. Per Dominum.

LECTIO II: Pwt 11,22-25

Życie katolików zgodne z prawem Bożym zapewnia Kościołowi moc promieniowania na całą ziemię. 

W one dni mówił Mojżesz synom Izraela: Jeśli strzec będziecie przykazań, które ja wam daję, i pełnić je będziecie, że będziecie miłowali Pana, Boga waszego, i chodzili wszystkimi drogami Jego, trzymając się Go, wytraci Pan wszystkie te narody przed obliczem waszym i zawładniecie nimi, chociaż są większe i mocniejsze niźli wy. Wszelkie miejsce, na które stąpi noga wasza, wasze będzie. Od puszczy i od Libanu, od rzeki wielkiej Eufratu aż do Morza Zachodniego będą granice wasze. Nikt nie ostoi się przed wami, strach przed wami i bojaźń puści Pan, Bóg wasz, na każdą ziemię, którą deptać będziecie, jak wam powiedział Pan, Bóg wasz.

In diébus illis: Dixit Móyses fíliis Israël: Si custodiéritis mandáta, quæ ego præcípio vobis, et fecéritis ea, ut diligátis Dóminum, Deum vestrum, et ambulétis in ómnibus viis eius, adhærén-tes ei, dispérdet Dóminus omnes gentes istas ante fáciem vestram, et possidébitis eas, quæ maióres et fortióres vobis sunt. Omnis locus quem calcáverit pes vester, vester erit. A desérto et a Líbano, a flúmine magno Euphráte usque ad mare Occidentále, erunt términi vestri. Nullus stabit contra vos: terrórem vestrum et formídinem dabit Dóminus, Deus vester, super omnem terram, quam calcatúri estis, sicut locútus est vobis Dóminus, Deus vester.

GRADUALE II:

Spojrzyj, obrońco nasz, Boże, i wejrzyj na sługi Swoje. V. Panie, Boże Zastępów, wysłuchaj prośby sług Swoich.

Ps 83,10.9

Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice super servos tuos. V. Dómine, Deus virtútum, exáudi preces servórum tuórum.

ORATIO III:

Przychyl się, Panie, ku prośbom naszym, abyśmy za łaską Twoją byli pokorni w powodzeniu i bezpieczni wśród przeciwności. Przez Pana. 

 

Adésto, quaesumus, Dómine, supplicatiónibus nostris: ut esse, te largiénte, mereámur et inter próspera húmiles, et inter advérsa secúri. Per Dominum.

LECTIO III: 2 Mch 1,23-27

W Kościele, podobnie jak w Starym Testamencie, składanie ofiar i modlitwa za wiernych są powierzone kapłanom.

W one dni, gdy się ofiara dokonywała, wszyscy kapłan odprawiali modlitwę, przy czym Jonata zaczynał, a inni odpowiadali. A modlitwa Nehemiasza taka była: «Panie Boże, wszystkich Stworzycielu, straszliwy i mocny, sprawiedliwy i miłosierny, który jesteś sam dobrym królem, sam szczodrobliwy, sam sprawiedliwy i wszechmocny, i wieczny; który wybawiasz Izraela z wszelkiego zła; który uczyniłeś ojców wybranymi i poświęciłeś ich, przyjmij ofiarę za wszystek lud Twój izraelski i zachowaj cząstkę Twą i poświęć, aby poznali poganie, że Ty jesteś Bogiem naszym»

In diébus illis: Oratiónem faciebant omnes sacerdotes, dum consummarétur sacrifícium, Iónatha inchoánte, céteris autem respondéntibus. Et Nehemíæ erat orátio hunc habens modum: Dómine Deus, ómnium Creátor, terríbilis et fortis, iustus et miséricors, qui solus es bonus rex, solus præstans, solus iustus et omnípotens et ætérnus, qui líberas Israël de omni malo, qui fecísti patres electos et sanctificásti eos: accipe sacrifícium pro univérso pópulo tuo Israël, et custódi partem tuam et sanctífica: ut sciant gentes, quia tu es Deus noster.

GRADUALE III:

Zwróć się ku nam, Panie, na chwilę i daj się ubłagać sługom Swoim. V. Panie, Tyś był ucieczką naszą z pokolenia na pokolenie.

Ps 89,13.1

Convértere, Dómine, aliquántulum, et deprecáre super servos tuos. V. Dómine, refúgium factus es nobis, a generatióne et progénie.

ORATIO IV:

Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twego ludu i chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, wybaw nas miłościwie dla chwały Swojego imienia.
Przez Pana.

 

Preces pópuli tui, quaesumus, Dómine, cleménter exáudi: ut, qui iuste pro peccátis nostris afflígimur, pro tui nóminis glória misericórditer liberémur. Per Dominum.

LECTIO IV: Syr 36,1-10

Lud Boży, świadomy, że jego grzechy są powodem trudności w spełnieniu Bożego posłannictwa, prosi o miłosierdzie i skrócenie czasu próby.

Zmiłuj się nad nami, Boże wszystkiego stworzenia, a wejrzyj na nas i ukaż nam światłość zmiłowania Twego; i ześlij strach Twój na narody, które Cie nie szukały, aby poznały, że nie ma Boga, jeno Ty, i żeby opowiadały wielkie dzieła Twoje. Podnieś rękę Twą na obce narody, aby oglądały moc Twoją. Bo jak przed oczyma ich pokazałeś swą świętość na nas, tak przed oczyma naszymi będziesz uwielbiony w nich, aby Cię poznali, jak i myśmy poznali, iż nie ma Boga prócz Ciebie, Panie. Wznów znaki i powtórz cuda! Uwielbij rękę i prawe ramię. Wzbudź zapalczywość i wylej gniew! Zgładź przeciwnika i utrap nieprzyjaciela! Przyśpiesz czas i pomnij na koniec, aby wysławiano dziwne dzieła Twoje, Panie, Boże nasz.

Miserére nostri, Deus ómnium, et réspice nos, et osténde nobis lucem miseratiónum tuárum: et immítte timórem tuum super gentes, quæ non exquisiérunt te, ut cognóscant, quia non est Deus nisi tu, et enárrent magnália tua. Alleva manum tuam super gentes aliénas, ut vídeant poténtiam tuam. Sicut enim in conspéctu eórum sanctificátus es in nobis, sic in conspéctu nostro magnificáberis in eis, ut cognóscant te, sicut et nos cognóvimus, quóniam non est Deus præter te, Dómine. Innova signa et immúta mirabília. Glorífica manum et bráchium dextrum. Excita furórem et effúnde iram. Tolle adversárium et afflíge inimícum. Festína tempus et meménto finis, ut enárrent mirabília tua, Dómine, Deus noster.

GRADUALE IV:

Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj czyny nasze Twoim natchnieniem i pomocą wspieraj, aby każda nasza modlitwa i praca zawsze od Ciebie się zaczynała i przez Ciebie kończyła. Przez Pana.

 

Atiónes nostras, quaesumus, Dómine, aspirándo praeveni, et adiuvándo proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiátur. Per Dominum.

ORATIO V:

Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj czyny nasze Twoim natchnieniem i pomocą wspieraj, aby każda nasza modlitwa i praca zawsze od Ciebie się zaczynała i przez Ciebie kończyła. Przez Pana.

 

Atiónes nostras, quaesumus, Dómine, aspirándo praeveni, et adiuvándo proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiátur. Per Dominum. 

LECTIO V: Dn 3,52-53

Poważną przeszkodą do zbawienia są nasze namiętności, które wykorzystuje szatan i świat. Jak Anioł łagodził płomienie ognia, tak Chrystus uśmierzy nasze namiętności i wybawi nas od zła.

W one dni Anioł Pański zstąpił z Azariaszem i z towarzyszami jego w piec i wyrzucił płomień ognia z pieca, i uczynił wśród pieca jakby wiatr rosisty przewiewający, a płomień rozchodził się nad piecem na czterdzieści dziewięć łokci, i wypadł, i popalił tych Chaldejczyków, których znalazł koło pieca, sługi królewskie, którzy podniecali ogień. (Azariasza i jego towarzyszy) nie dotknął się wcale ogień, ani ich nie zasmucił, ani żadnej przykrości nie uczynił. Wtedy ci trzej jakby jednymi usty chwalili i wysławiali, i błogosławili Boga w piecu mówiąc:

In diébus illis: Angelus Dómini descéndit cum Azaría et sóciis eius in fornácem: et excússit flammam ignis de fornáce, et fecit médium fornácis quasi ventum roris flantem. Flamma autem effundebátur super fornácem cúbitis quadragínta novem: et erúpit, et incéndit, quos répperit iuxta fornácem de Chaldaeis, minístros regis, qui eam incendébant. Et non tétigit eos omníno ignis, neque contristavit, nec quidquam moléstiæ íntulit. Tunc hi tres quasi ex uno ore lau-dábant, et glorificábant, et benedicébant Deum in fornáce, dicéntes:

HYMNUS:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych: i chwalebny, i sławny na wieki. I błogosławione prześwietne imię Twoje, które jest święte: i chwalebne, i sławne na wieki. Błogosławiony jesteś w świętym przybytku chwały Twojej: i chwalebny, i sławny na wieki Błogosławiony jesteś na świętym tronie Królestwa Twego: i chwalebny, i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś dla Boskiej władzy i rządów Twoich: i chwalebny, i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś, który siedzisz na Cherubach, a wzrokiem zgłębiasz przepaści: i chwalebny, i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś, który się unosisz na skrzydłach wichru i chodzisz po falach morskich: i chwalebny, i sławny na wieki. Niech Cię błogosławią wszyscy Aniołowie i Święci Twoi: i niech Cię chwalą i sławią na wieki. Niech Cię błogosławią niebiosa, ziemia, morze, i wszystko, co się w nich znajduje: i niech Cię chwalą, i błogosławią na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu: i chwalebnemu, i sławnemu na wieki. Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków, amen: i chwalebnemu, i sławnemu na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych: i chwalebny, i sławny na wieki.

Dn 3,52-60

Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum. Et laudábilis et gloriósus in saecula. Et benedíctum nomen glóriæ tuæ, quod est sanctum. Et laudábile et gloriósum in saecula. Benedíctus es in templo sancto glóriæ tuæ. Et laudábilis et gloriósus in saecula. Benedíctus es super thronum sanctum regni tui. Et laudábilis et gloriósus in saecula. Benedíctus es super sceptrum divinitátis tuæ. Et laudábilis et gloriósus in saecula. Benedíctus es, qui sedes super Chérubim, íntuens abýssos. Et laudábilis et gloriósus in saecula. Benedíctus es, qui ámbulas super pennas ventórum et super undas maris. Et laudábilis et gloriósus in saecula. Benedícant te omnes Angeli et Sancti tui. Et laudent te et gloríficent in saecula. Benedícant te coeli, terra, mare, et ómnia quæ in eis sunt. Et laudent te et gloríficent in saecula. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Et laudábili et glorióso in saecula. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in saecula sæculórum. Amen. Et laudábili et glorióso in saecula. Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum. Et laudábilis et gloriósus in saecula.

ORATIO VI:

Boże, któryś złagodził płomień ognia dla trzech młodzieńców, spraw łaskawie, aby nas, sług Twoich, nie pożarł płomień namiętności. Przez Pana. 

 

Deus, qui tribus púeris mitigásti flammas ígnium: concéde propítius; ut nos fámulos tuos non exúrat flamma vitiórum. Per Dominum.

LECTIO VI: 1 Tes 5,14-23

W oczekiwaniu na przyjście Chrystusa chrześcijanin winien trwać w wierze i okazywać swą miłość przez dobre uczynki.

Bracia: Prosimy was, upominajcie krnąbrnych, pocieszajcie bojaźliwych, przygarniajcie słabych, a cierpliwi bądźcie względem wszystkich. Baczcie, aby jeden drugiem, złem za zło nie oddawał, ale zawsze usiłujcie czynić wzajemnie i względem wszystkich to, co dobre. Zawsze się weselcie, a módlcie się bez przerwy. Za wszystko składajcie dzięki, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich. Ducha nie gaście. Proroctwa nie lekceważcie. Doświadczajcie wszystkiego, a to, co dobre jest, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. A sam Bóg pokoju niech was we wszystkim uświęca, aby wszystek duch wasz i dusza, i ciało zachowane były bez zarzutu na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Fratres: Rogámus vos, corrípite inquiétos, consolámini pusillánimes, suscípite infirmos, patiéntes estóte ad omnes. Vidéte, ne quis malum pro malo alicui reddat: sed semper quod bonum est sectámini in ínvicem, et in omnes. Semper gaudéte. Sine intermissióne oráte. In ómnibus grátias ágite: hæc est enim volúntas Dei in Christo Iesu in ómnibus vobis. Spíritum nolíte exstínguere. Prophetías nolíte spérnere. Omnia autem probáte: quod bonum est tenéte. Ab omni spécie mala abstinéte vos. Ipse autem Deus pacis sanctíficet vos per ómnia: ut ínteger spíritus vester, et ánima, et corpus sine queréla, in advéntu Dómini nostri Iesu Christi servétur.

GRADUALE VI:

Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy. V. Bo miłosierdzie Jego, nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki.

Ps 116,1-2

Laudáte Dóminum, omnes gentes: et collaudáte eum, omnes pópuli. V. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius: et véritas Dómini manet in ætérnum.

 

EVANGELIUM:Mt 17,1-9

Onego czasu: Wziął Jezus Piotra i Jakuba, i Jana brata jego, i zaprowadził ich na górę wysoką na uboczu. I przemienił się przed nimi: i rozjaśniało oblicze Jego jako słońce, szaty zaś Jego stały się białe jako śnieg. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. A odpowiadając Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze nam tu być; jeżeli chcesz uczyńmy tu trzy przybytki: Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden». Gdy on to jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich. I oto głos z obłoku mówiący: «Ten jest Syn mój miły, w którym upodobałem sobie: Jego słuchajcie». A słysząc to uczniowie padli na oblicze swoje i zlękli się bardzo. I przystąpił Jezus, dotknął ich i rzekł im: «Wstańcie, a nie lękajcie się». A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, jeno samego Jezusa.
A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus mówiąc: «Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

In illo témpore: Assúmpsit Iesus Petrum, et Iacóbum, et Ioánnem fratrem eius, et duxit illos in montem excélsum seórsum: et transfigurátus est ante eos. Et resplénduit fácies eius sicut sol: vestiménta autem eius facta sunt alba sicut nix. Et ecce, apparuérunt illis Moyses et Elías cum eo loquéntes. Respóndens autem Petrus, dixit ad Iesum: Dómine, bonum est nos hic esse: si vis, faciámus hic tria tabernácula, tibi unum, Móysi unum et Elíæ unum. Adhuc eo loquénte, ecce, nubes lúcida obumbrávit eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Fílius meus diléctus, in quo mihi bene complácui: ipsum audíte. Et audiéntes discípuli, cecidérunt in fáciem suam, et timuérunt valde. Et accéssit Iesus, et tétigit eos, dixítque eis: Súrgite, et nolíte timére. Levántes autem óculos suos, néminem vidérunt nisi solum Iesum. Et descendéntibus illis de monte, præcépit eis Iesus, dicens: Némini dixéritis visiónem, donec Fílius hóminis a mórtuis resúrgat.

OFFERTORIUM:

Panie Boże, Zbawicielu mój, podczas dnia wołam i w nocy żalę się przed Tobą, niech moja modlitwa dojdzie do Ciebie, Panie.

Ps 87,2-3

Dómine, Deus salútis meæ, in die clamávi et nocte coram te: intret orátio mea in conspéctu tuo, Dómine.

SECRETA:

Prosimy Cię, Panie, uświęć przez tę ofiarę nasze posty, aby w naszym wnętrzu dokonało się to, co wyrażają nasze zewnętrzne wyrzeczenia. Przez Pana.

 

Præséntibus sacrifíciis, quaesumus, Dómine, ieiúnia nostra sanctífica: ut, quod observántia nostra profitétur extrínsecus, intérius operétur. Per Dominum.

PRAEFATIO DE QUADRAGESIMA:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vitia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris et proemia: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

COMMUNIO:

Panie, Boże mój, w Tobie pokładam nadzieję, wybaw mnie od wszystkich wrogów moich i ratuj mnie.

Ps 7,2

Dómine, Deus meus, in te sperávi: líbera me ab ómnibus persequéntibus me, et éripe me.

POSTCOMMUNIO:

Wszechmogący Boże, niech Twoje uświęcające tajemnice uleczą nasze wady i staną się dla nas rękojmią życia wiecznego. Przez Pana.

 

Sanctificatiónibus tuis, omnípotens Deus, et vítia nostra curéntur, et remédia nobis ætérna provéniant. Per Dominum.

Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.

Panie, niech upragnione błogosławieństwo umocni Twoich wiernych, aby nigdy nie uchylali się od pełnienia Twojej woli i cieszyli się zawsze Twoimi dobrodziejstwami. Przez Pana.

Humiliáte cápita vestra Deo.

Fidéles tuos, Deus, benediction desiderata confírmet: quæ eos et a tua voluntáte numquam fáciat discrepáre, et tuis semper indúlgeat benefíciis gratulári. Per Dominum.