Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

12 marca - Sobota po IV niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-03-11

W dzisiejszą sobotę odbywał się ostatni egzamin katechumenów Teksty Mszy świętej zawierają pouczenie o skutkach sakramentów, które otrzymywali oni na Wielkanoc. Te bogactwa stały się już naszym udziałem. Bóg uwolnił nas spod władzy szatana i udzielił swojego światła. Niestety, wola nasza niejednokrotnie buntowała się przeciw prawu Bożemu. Prosimy, aby Bóg nagiął naszą oporną wolę (sekreta) i dał nam łaskę szczerej skruchy (modlitwa nad ludem).

Tego dnia również wspomnienie świętego Grzegorza I Wielkiego, papieża, wyznawcy i Doktora Kościoła. Św. Grzegorz urodził się w Rzymie w roku 540. Osiągnął stanowisko prefekta miasta. Wkrótce jednak porzucił karierę urzędniczą i zamienił swój dom na klasztor reguły św. Benedykta, a sześć innych utworzył w swoich posiadłościach. Przez 7 lat był nuncjuszem papieskim na dworze cesarskim w Konstantynopolu. Później rządził klasztorem Sw. Andrzeja w Rzymie. Mimo oporu został obrany papieżem i przez 15 lat rządził Kościołem w burzliwych czasach wędrówek ludów. Zreformował liturgię i śpiew kościelny, który od jego imienia nazwano «gregoriańskim». Troszczył się o świętość duchowieństwa i dobrą administrację kościelną. Pozyskał Kościołowi ariańskich Longobardów. Związał ze Stolicą Apostolską Franków. Do Anglii wysłał wyprawę misyjną pod wodzą św. Augustyna. Pisma jego wywarły wielki wpływ na chrześcijańską myśl średniowieczną. Umarł w r. 604. Potomność nadała mu przydomek Wielkiego i zaliczyła do 4 Wielkich Doktorów Kościoła Zachodniego.

 

INTROITUS:

Wszyscy, co pragniecie, zbliżcie się do wód, mówi Pan: a którzy srebra nie macie, chodźcie i pijcie w radości.

Iz 55,1

Sitiéntes, venite ad aquas, dicit Dóminus: et qui non habétis prétium, veníte et bíbite cum lætítia.

 

Ps. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; uszy swoje nakłońcie na słowa ust moich. V. Chwała Ojcu.

Ps 77,1

Atténdite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei. V. Glória Patri.

ORATIO:

Prosimy Cię, Panie, niech nasze gorliwe oddanie przynosi owoce dzięki Twojej łasce: wtedy bowiem podjęte posty przyniosą nam pożytek, gdy się spodobają Twojej ojcowskiej dobroci. Przez Pana.

 

Fiat, Dómine, quaesumus, per grátiam tuam fructuósus nostræ devotiónis afféctus: quia tunc nobis próderunt suscépta ieiúnia, si tuæ sint plácita pietáti. Per Dominum.

Boże, który udzieliłeś nagrody wiecznej szczęśliwości duszy sługi Swojego świętego Grzegorza, spraw łaskawie, aby nas podźwignęły jego prośby u Ciebie, gdy nas przytłacza ciężar własnych grzechów. Przez Pana.

Deus, qui ánimæ fámuli tui Gregórii ætérnæ beatitúdinis praemia contulísti: concéde propítius; ut, qui peccatórum nostrórum póndere prémimur, eius apud te précibus sublevémur. Per Dominum.

 

LECTIO: Iz 49,8-15

Izajasz zapowiada Izraelitom wybawienie z niewoli i powrót do Ziem Obiecanej. Chrystus oswobodził nas z niewoli szatana i wprowadził do swego Kościoła.

To mówi Pan: Czasu łaski wysłuchałem cię i w dzień zbawienia poratowałem cię; i zachowałem cię, i dałem na przymierze ludowi, abyś wzbudził ziemię i posiadł dziedzictwa rozproszone, abyś mówił tym, którzy są w więzieniu: «Wyjdźcie!», a tym, którzy w ciemności: «Ukażcie się!» Będą się paść przy drogach, a po wszystkich równinach pastwiska ich. Nie będą łaknąć ani pragnąć, i nie porazi ich gorąco i słońce; bo który litość ma nad nimi, będzie ich prowadził, a przy zdrojach wód będzie ich poił. I uczynię wszystkie góry moje drogą, a ścieżki moje będą podwyższone. Oto ci z daleka przyjdą, a oto owi z północy i od morza, a ci z ziemi południowej. Chwalcie, niebiosa, i raduj się, ziemio, śpiewajcie, góry, chwałę, bo powiększył Pan lud swój i zmiłuje się na ubogimi swymi! A Syjon mówił: «Opuścił mię Pan, i Pan zapomniał o mnie!» Czyż może zapomnieć niewiasta niemowlęcia swego, aby się nie zlitować nad synem żywota swego? A choćby ona zapomniała, wszakże ja nie zapomnę o tobie — mówi Pan wszechmogący.

 

Hæc dicit Dóminus: In témpore plácito exaudívi te, et in die salútis auxiliátus sum tui: et servávi te, et dedi te in foedus pópuli, ut suscitáres terram, et possidéres hereditátes dissipátas: ut díceres his, qui vincti sunt: Exíte: et his, qui in ténebris: Revelámini. Super vias pascéntur, et in ómnibus planis páscua eórum. Non esúrient neque sítient, et non percútiet eos æstus et sol: quia miserátor eórum reget eos, et ad fontes aquárum potábit eos. Et ponam omnes montes meos in viam, et sémitæ meæ exaltabúntur. Ecce, isti de longe vénient, et ecce illi ab aquilóne et mari, et isti de terra austráli. Laudáte, coeli, et exsúlta, terra, iubiláte, montes, laudem: quia consolátus est Dóminus pópulum suum, et páuperum suórum miserébitur. Et dixit Sion: Derelíquit me Dóminus, et Dóminus oblítus est mei. Numquid oblivísci potest múlier infántem suum, ut non misereátur fílio uteri sui? et si illa oblíta fúerit, ego tamen non oblivíscar tui, dicit Dóminus omnípotens.

GRADUALE:

Tobie, o Panie, biedny się poleca: sierocie Tyś pomocnikiem. V. Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz, gdy bezbożny się pyszni, biedny jest dręczony?

Ps 9,14.1-2

Tibi, Dómine, derelíctus est pauper: pupíllo tu eris adiútor. V. Ut quid, Dómine, recessísti longe, déspicis in opportunitátibus, in tribulatióne? dum supérbit ímpius, incénditur pauper.

 

EVANGELIUM: J 8,12-20

Onego czasu: Odezwał się Jezus do rzesz żydowskich mówiąc: «Jam jest światłość świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, ale będzie miał światłość żywota», rzekli Mu tedy faryzeusze: «Ty sam o sobie świadectwo dajesz; świadectwo twoje nie jest prawdziwe». A odpowiadając Jezus rzeki im: «Chociaż ja świadectwo daję o sobie, prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem, po co przyszedłem i dokąd idę, lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, ja nie sądzę nikogo. A jeżeli ja sądzę, sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, ale ja i Ojciec, który mię posłał. A i w prawie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi wiarygodne jest. Ja daję sam o sobie świadectwo i daje świadectwo o mnie Ojciec, który mnie posłał». Rzekli Mu tedy: Gdzież jest Ojciec twój? Odpowiedział Jezus: «Ani mnie nie znacie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie znali, zapewne znalibyście i Ojca mego». Te słowa wypowiedział Jezus ucząc w świątyni przy skarbcu. A nikt Go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła godzina Jego.

In illo témpore: Locútus est Iesus turbis Iudæórum, dicens: Ego sum lux mundi: qui séquitur me, non ámbulat in ténebris, sed habébit lumen vitæ. Dixérunt ergo ei pharisaei: Tu de te ipso testimónium pérhibes: testimónium tuum non est verum. Respóndit Iesus et dixit eis: Et si ego testimónium perhíbeo de meípso, verum est testimónium meum: quia scio, unde veni et quo vado: vos autem nescítis, unde vénio aut quo vado. Vos secúndum carnem iudicátis: ego non iúdico quemquam: et si iúdico ego, iudícium meum verum est, quia solus non sum: sed ego et, qui misit me, Pater. Et in lege vestra scriptum est, quia duórum hóminum testimónium verum est. Ego sum, qui testimónium perhíbeo de meípso: et testimónium pérhibet de me, qui misit me, Pater. Dicébant ergo ei: Ubi est Pater tuus? Respóndit Iesus: Neque me scitis neque Patrem meum: si me sciretis, fórsitan et Patrem meum scirétis. Hæc verba locútus est Iesus in gazophylácio, docens in templo: et nemo apprehéndit eum, quia necdum vénerat hora eius.

OFFERTORIUM:

Pan stał się opoką moją i ucieczką, moim wybawicielem, będę mu ufał.

Ps 17,3

Factus est Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus: et sperábo in eum.

SECRETA:

Prosimy Cię, Panie, przyjmij nasze ofiary i przebłagany przez nie zwróć łaskawie ku Sobie nawet oporną naszą wolę. Przez Pana.

 

Oblatiónibus nostris, quaesumus, Dómine, placáre suscéptis: et ad te nostras etiam rebélles compélle propítius voluntátes. Per Dominum.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Grzegorza wspomogła nas ta ofiara, której złożenie wyjednało u Ciebie odpuszczenie win całego świata. Przez Pana.

Annue nobis, quǽsumus, Dómine: ut intercessióne beáti Gregórii hæc nobis prosit oblátio, quam immolándo totíus mundi tribuísti relaxári delícta. Per Dominum.

PRAEFATIO DE QUADRAGESIMA:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vitia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris et proemia: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

COMMUNIO:

Pan jest moim Pasterzem: nie brak mi niczego; na zielonych pastwiskach pozwala mi leżeć; prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć.

Ps 22,1-2

Dóminus regit me, et nihil mihi déerit: in loco páscuæ ibi me collocávit: super aquam refectiónis educávit me.

POSTCOMMUNIO:

Prosimy Cię, Panie, niech nas oczyści Twój Sakrament i mocą swego działania uczyni miłymi Tobie. Przez Pana.

 

Tua nos, quaesumus, Dómine, sancta puríficent: et operatióne sua tibi plácitos esse perfíciant. Per Dominum.

Boże, któryś sprawił, że święty Papież Grzegorz dorównał zasługami Twoim Świętym, spraw łaskawie, abyśmy obchodząc jego święto naśladowali przykłady jego życia. Przez Pana.

Deus, qui beátum Gregórium Pontíficem Sanctórum tuórum méritis coæquásti: concéde propítius; ut, qui commemoratiónis eius festa percólimus, vitæ quoque imitémur exémpla. Per Dominum.

ORATIO SUPER POPULUM:

Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.

Boże, Ty okazujesz ufającym Tobie raczej miłosierdzie niż gniew; daj nam tak opłakiwać grzechy, które popełniliśmy, abyśmy zasłużyli na łaskę Twego pocieszenia. Przez Pana.

 

Humiliáte cápita vestra Deo.

Deus, qui sperántibus in te miseréri pótius éligis quam irasci: da nobis digne flere mala, quæ fécimus; ut tuæ consolatiónis grátiam inveníre mereámur. Per Dominum.