Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

14 marca - Poniedziałek po I niedzieli Męki Pańskiej (3 kl., szaty fioletowe)

2016-03-13

Podobnie jak Niniwici pościmy przez 40 dni, aby wyjednać sobie miłosierdzie Boże. Nasza pokuta czerpie swoją wartość z męki Chrystusa. Udział w owocach Odkupienia będą mieli wszyscy wierzący w Chrystusa.

 

INTROITUS:

Zmiłuj się nade mną, Boże, bo depcze mnie człowiek, uciska mnie w nieustannej walce.

 

Ps. Wrogowie moi nieustannie mnie depczą, gdyż wielu przeciw mnie walczy.

Ps 55,2

Miserére mihi, Dómine, quóniam conculcávit me homo: tota dic bellans tribulávit me.

Ps 55,3

Conculcavérunt me inimíci mei tota die: quóniam multi bellántes advérsum me.

ORATIO:

Prosimy Cię, Panie, uświęć nasze posty i udziel nam miłościwie odpuszczenia wszystkich win. Przez Pana.

 

Sanctífica, quaesumus, Dómine, nostra ieiúnia: et cunctárum nobis indulgéntiam propítius largíre culpárum. Per Dominum.

 

LECTIO: Jon 3,1-10

W one dni: Stało się słowo Pańskie do Jonasza po wtóre, mówiąc: «Wstań, a idź do Niniwy, miasta wielkiego, i przepowiadaj w nim przepowiadanie, które ja mówię do ciebie». I wstał Jonasz, i poszedł do Niniwy według słowa Pańskiego; a Niniwa było to miasto wielkie na trzy dni chodu. I począł Jonasz wchodzić do miasta, ile mógł ujść dnia jednego, i wołał mówiąc: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa będzie zburzona». I uwierzyli mężowie Niniwici w Boga, i zapowiedzieli post, i oblekli się » wory od największego aż do najmniejszego. I przyszło słowo do króla Niniwy, i wstał ze stolicy swej, i zrzucił i siebie odzienie swoje, a oblekł się w wór i usiadł w popiele. I obwołał, i kazał mówić w Niniwie z ust króla książąt jego rzekąc: Ludzie i bydło, woły i owce niech nic nie jedzą, i niech im nie dają jeść, i wody niech nie piją. A niech się okryją worami ludzie i bydło, i niech wołają do Pana mocno, a niech się nawróci mąż od drogi swej złej i od nieprawości, która jest w ręku ich. Kto wie, czy się nie zwróci i nie zlituje się Bóg, i nie odwróci się od zapalczywości gniewu Swego, i nie zginiemy? I ujrzał Bóg uczynki ich, że się nawrócili od drogi swej złej; i zlitował się Pan, Bóg nasz nad ludem Swoim.

In diébus illis: Factum est verbum Dómini ad Ionam Prophétam secúndo, dicens: Surge, et vade in Níniven civitátem magnam: et praedica in ea prædicatiónem, quam ego loquor ad te. Et surréxit Ionas, et ábiit in Níniven iuxta verbum Dómini. Et Nínive erat civitas magna itínere trium diérum. Et coepit Ionas introíre in civitátem itínere diéi uníus: et clamávit et dixit: Adhuc quadragínta dies, et Nínive subvertétur. Et credidérunt viri Ninivítæ in Deum: et prædicavérunt ieiúnium, et vestíti sunt saccis a maiore usque ad minórem. Et pervénit verbum ad regem Nínive: et surréxit de sólio suo, et abiécit vestiméntum suum a se, et indútus est sacco, et sedit in cínere. Et clamávit et dixit in Nínive ex ore regis et príncipum eius, dicens: Hómines et iuménta et boves et pécora non gustent quidquam: nec pascántur, et aquam non bibant. Et operiántur saccis hómines et iuménta, et clament ad Dóminum in fortitúdine, et convertátur vir a via sua mala, et ab iniquitáte, quæ est in mánibus eórum. Quis scit, si convertátur et ignóscat Deus: et revertátur a furóre iræ suæ, et non períbimus? Et vidit Deus ópera eórum, quia convérsi sunt de via sua mala: et misértus est pópulo suo Dóminus, Deus noster.

GRADUALE:

Boże, słuchaj modlitwy mojej, podaj ucho na słowa ust moich. V. Boże, zbaw mnie w imię Swoje, mocą Swoją broń mej sprawy.

Ps 53,4.3

Deus, exáudi oratiónem meam: áuribus pércipe verba oris mei. V. Deus, in nómine tuo salvum me fac, et in virtúte tua líbera me.

TRACTUS:

Panie, nie postępuj z nami według naszych grzechów ani nie odpłacaj nam według win naszych. V. Nie pamiętaj, Panie, dawnych nieprawości naszych. Niech rychło wyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. 

Tu się przyklęka

V. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu, i dla chwały imienia Twego wybaw nas, Panie, i odpuść nam grzechy dla imienia Twego.

Ps 102,10; Ps 78,8-9

Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. V. Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis.

Hic genuflectitur

V. Adiuva nos, Deus, salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.

 

EVANGELIUM: J 7,32-39

Onego czasu: posłali arcykapłani i faryzeusze sługi, aby pojmać Jezusa. Rzekł im tedy Jezus: «Krótki tylko czas będę jeszcze z wami i pójdę do Tego, który mię posłał. Będziecie mnie szukać, a nie znajdziecie, i gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie». Mówili tedy żydzi między sobą: Dokądże on pójdzie, że my go nie znajdziemy? Czyżby miał zamiar pójść do pogan na diasporę i pogan nauczać? Cóż to za nauka, którą wygłasza: Szukać mnie będziecie, a nie znajdziecie, i gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie? A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał, mówiąc: «Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza». A to mówił o Duchu, którego otrzymać mieli ci, którzy weń wierzą.

In illo témpore: Misérunt príncipes et pharisaei minístros, ut apprehénderent Iesum. Dixit ergo eis Iesus: Adhuc módicum tempus vobíscum sum: et vado ad eum, qui me misit. Quærétis me, et non inveniétis: et ubi ego sum, vos non potéstis veníre. Dixérunt ergo Iudaei ad semetípsos: Quo hic itúrus est, quia non inveniémus eum? numquid in dispersiónem géntium itúrus est, et doctúrus gentes? Quis est hic sermo, quem dixit: Quærétis me, et non inveniétis: et ubi sum ego, vos non potéstis veníre In novíssimo autem die magno festivitátis stabat Iesus, et clamábat, dicens: Siquis sitit, véniat ad me et bibat. Qui credit in me, sicut dicit Scriptúra, flúmina de ventre eius fluent aquæ vivæ. Hoc autem dixit de Spíritu, quem acceptúri erant credéntes in eum.

OFFERTORIUM:

Powróć, o Panie, wyrwij duszę moją, przez miłosierdzie Twoje mnie wybaw.

Ps 6,5

Dómine, convértere, et éripe ánimam meam: salvum me fac propter misericórdiam tuam.

SECRETA:

Panie, Boże nasz, spraw, aby ta zbawienna ofiara oczyściła nas z grzechów i wyjednała nam przychylność Twego majestatu. Przez Pana.

 

Concéde nobis, Dómine, Deus noster: ut hæc hóstia salutáris et nostrórum fiat purgátio delictórum, et tuæ propitiátio maiestátis. Per Dominum.

PRAEFATIO DE SANCTA CRUCE:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Tyś postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, aby skąd smierć wzięła początek, stamtąd i życie zmartwychwstało, i aby ten, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany: przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesienie sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

COMMUNIO:

Pan Zastępów: On sam Królem chwały.

Ps 23,10

Dóminus virtútum ipse est Rex glóriæ.

POSTCOMMUNIO:

Prosimy Cię, Panie, niech nas oczyści i uleczy zbawienne uczestnictwo w Twoim Sakramencie.

 

Sacraménti tui, quaesumus, Dómine, participátio salutáris, et purificatiónem nobis tríbuat, et medélam. Per Dominum.

ORATIO SUPER POPULUM:

Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.

Daj, Panie, ludowi Twemu zdrowie duszy i ciała, aby oddając się dobrym uczynkom zasłużył sobie na Twoją potężną opiekę. Przez Pana.

 

Humiliáte cápita vestra Deo.

Da, quaesumus, Dómine, pópulo tuo salútem mentis et córporis: ut, bonis opéribus inhæréndo, tua semper mereátur protectióne deféndi. Per Dominum.