Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

20 marca - II niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa - Procesja z palmami

2016-03-20

Poświęcenie palm i procesja może mieć miejsce tylko jeden raz, rano lub wieczorem i tylko w połączeniu ze Mszą. Poświęcenie palm może mieć miejsce w innym kościele (lub kaplicy), niż ten, w którym będzie odprawiana Msza, a nawet pod gołym niebem: przed kapliczką lub samym tylko krzyżem procesjonalnym. We Mszy, która następuje po poświęceniu i procesji z palmami, psalm Iudica me, Deus z antyfoną oraz spowiedź powszechną z absolucją opuszcza się razem z następującymi wersetami i modlitwami Aufer a nobis oraz Oramus te, Domine (KR 424 c). Opuszcza się wtedy także ostatnią ewangelię (KR 510 c). We wszystkich Mszach, które nie łączą się z poświęceniem palm i procesją odczytuje się ostatnią ewangelię własną (KR 509).

 

BENEDICTIO PALMORUM:

Ant. Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. O Królu izraelski: Hosanna na wysokościach.

 

Ant. Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit in nómine Dómini. O Rex Israël: Hosánna in excélsis.

V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim. Módlmy się.

Módlmy się. Pobłogo ☩ sław, prosimy Cię, Panie, te gałązki palm i spraw, aby Twój lud, obchodząc w dzisiejszym dniu tę zewnętrzną uroczystość ku czci Twojej, dopełnił jej z największą pobożnością w sposób duchowy: niech odniesie zwycięstwo nad wrogiem i rozmiłuje się w uczynkach miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. R. Amen.

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Bene ☩ dic, quǽsumus, Dómine, hos palmárum ramos: et præsta; ut, quod pópulus tuus in tui veneratiónem hodiérna die corporáliter agit, hoc spirituáliter summa devotióne perfíciat, de hoste victóriam reportándo et opus misericórdiæ summópere diligéndo. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

DE DISTRIBUTIONE PALMORUMANT:

Ant. Dzieci żydowskie niosąc gałązki oliwne wyszły naprzeciw Panu, wołając i mówiąc: «Hosanna na wysokościach».

 

Ant. Púeri Hebræórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis.

Pana jest ziemia i co ją napełnia, * krąg ziemi i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził * i utwierdził ponad rzekami.

Dómini est terra et plenitúdo eius, orbis terrárum et univérsi qui hábitant in eo. Quia ipse super mária fundávit eum et super flúmina præparávit eum.

Ant.

Ant. 

Bramy, podnieście swe szczyty i rozstąpcie się, prastare podwoje, * aby mógł wkroczyć Król chwały. «Któż jest tym Królem chwały?» * «Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju».

Attóllite portas, príncipes, vestras: et elevámini, portæ æternáles: et introíbit rex glóriæ. Quis est iste rex glóriæ? Dóminus fortis et potens: Dóminus potens in prǽlio.

Ant.

Ant. 

Bramy, podnieście swe szczyty i rozstąpcie się, prastare podwoje, * aby mógł wkroczyć Król chwały. «Któż jest tym Królem chwały?» * «Pan Zastępów: On sam Królem chwały».

Attóllite portas, príncipes, vestras: et elevámini, portæ æternáles: et introíbit rex glóriæ. Quis est iste rex glóriæ? Dóminus virtútum ipse est rex glóriæ.

Ant.  Ant. 

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Ant. 

Ant.

Ant. Dzieci żydowskie uścielały sukniami drogę i wołały mówiąc: «Hosanna Synowi Dawidowemu: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie».

Ant. Púeri Hebræórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna filio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, Bo Pan wysoko, straszliwy, * jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Omnes gentes pláudite mánibus: iubiláte Deo in voce exultatiónis. Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis, rex magnus super omnem terram.

Ant. 

Ant.


On nam poddaje narody * i ludy pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo * chwałę Jakuba, którego miłuje.

Subiécit pópulos nobis: et gentes sub pédibus nóstris. Elegit nobis hereditátem suam: spéciem Iacob quam diléxit.

Ant.

Ant.

Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, * Pan – przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie; * śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!

Ascéndit Deus in iúbilo: et Dóminus in voce tubæ. Psállite Deo nostro, psállite: psállite regi nostro, psállite.

Ant.

Ant.


Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, * hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, * Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Quóniam rex omnis terræ Deus: psállite sapiénter. Regnávit Deus super gentes: Deus sedit super sedem sanctam suam.

Ant.

Ant.

Połączyli się władcy narodów * z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga: * On zaś jest najwyższy.

Príncipes populórum congregáti sunt cum Deo Abraham: quóniam Dei fortes terræ veheménter elevati sunt.

Ant.

Ant.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Ant. 

Ant.

 

DE LECTIONE EVANGELICA:

Onego czasu: Gdy Jezus przybliżał się do Jeruzalem i przyszedł do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy wysłał dwóch uczniów mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a niebawem znajdziecie oślicę przywiązaną i oślę z nią: odwiążcie i przywiedźcie do mnie. A jeśliby wam kto co mówił, powiedzcie, że Pan ich potrzebuje, a natychmiast puści je». A wszystko to się stało, aby się wypełniło, co powiedziane jest przez Proroka mówiącego: Powiedzcie córce Syjońskiej: Oto zdąża ku tobie król twój cichy i siedzący na oślicy i na oślęciu, synu podjarzemnej. Idąc tedy uczniowie uczynili jako im przykazał Jezus. I przewiedli oślicę z oślęciem i włożyli na nie szaty swoje, a Jego posadzili na nie. A wielka rzesza słała szaty swoje na drodze, a drudzy obcinali gałązki z drzew i rzucali na drogę. Rzesze zaś, które wyprzedzały i które postępowały za Nim, wołały mówiąc: «Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie».

Mt 21,1-9

In illo témpore: Cum appropinquásset Iesus Ierosólymis, et venísset Béthphage ad montem Olivéti: tunc misit duos discípulos suos, dicens eis: Ite in castéllum, quod contra vos est, et statim inveniétis ásinam alligátam et pullum cum ea: sólvite et addúcite mihi: et si quis vobis áliquid dixerit, dícite, quia Dóminus his opus habet, et conféstim dimíttet eos. Hoc autem totum factum est, ut adimplerétur, quod dictum est per Prophétam, dicéntem: Dícite fíliae Sion: Ecce, Rex tuus venit tibi mansuétus, sedens super ásinam et pullum, fílium subiugális. Eúntes autem discípuli, fecérunt, sicut præcépit illis Iesus. Et adduxérunt ásinam et pullum: et imposuérunt super eos vestiménta sua, et eum désuper sedére tecérunt. Plúrima autem turba stravérunt vestiménta sua in via: álii autem cædébant ramos de arbóribus, et sternébant in via: turbæ autem, quæ præcedébant et quæ sequebántur, clamábant, dicéntes: Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit in nómine Dómini.

 

DE PROCESSIONE CUM RAMIS BENEDICTIS:

Spieszą tłumy z kwiatami i palmami Zbawicielowi naprzeciw i chwalebnemu Zwycięzcy powinną cześć oddają. Narody ustami swymi Syna Bożego opowiadają, a na cześć Chrystusa rozbrzmiewają pod obłoki głosy: «Hosanna».

 

Occúrrunt turbæ cum flóribus et palmis Redemptóri óbviam: et victóri triumphánti digna dant obséquia: Fílium Dei ore gentes prædicant: et in laudem Christi voces tonant per núbila: «Hosánna in excélsis».

 

Wraz z Aniołami i chłopiętami wiernie śpiewajmy Zwycięzcy śmierci, wołając: «Hosanna na wysokościach».

Cum Angelis et púeris fidéles inveniántur, triumphatóri mortis damántes: «Hosánna in excélsis».

Rzesza wielka zgromadzona na dzień święta wołała do Pana: «Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie: Hosanna na wysokościach».

Turba multa, quæ convénerat ad diem festum, clamábat Dómino: Benedíctus, qui venit in nómine Dómini: «Hosánna in excélsis».

Poczęła cała rzesza schodzących, weseląc się, wielkim głosem chwalić Boga za wszystkie cuda, które widziała, wołając: «Błogosławiony Król, który przybywa w imię Pańskie. Pokój na ziemi i chwała na wysokościach».

Cœpérunt omnes turbæ descendéntium gaudéntes laudáre Deum voce magna, super ómnibus quas víderant virtútibus, dicéntes: «Benedíctus qui venit Rex in nómine Dómini; pax in terra, et glória in excélsis».

HYMNUS AD CHRISTUM REGEM:

Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste Królu i Zbawco: Któremu niegdyś chłopięcy chór nabożnie śpiewał Hosanna.

 

Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.

Ty jesteś Król Izraela i sławny potomek Dawida: Błogosławiony Królu, Ty dziś tu w imię Pańskie przybywasz.

Israël es tu Rex, Davidis et ínclita proles: Nómine qui in Dómini, Rex benedícte, venis.

Hołd Tobie...

Gloria, laus...

Wszystkie zastępy niebieskie na wysokościach Cię wielbią, a z nimi śmiertelny człek i wszystkie razem stworzenia.

Coetus in excélsis te laudat caelicus omnis, Et mortális homo, et cuncta creáta simul.

Hołd Tobie...

Gloria, laus...

Rzesza żydowska z palmami wybiegła Ci naprzeciwko: Przyszliśmy dzisiaj i my z hymnami, miłością, modlitwą.

Plebs Hebraea tibi cum palmis óbvia venit: Cum prece, voto, hymnis, ádsumus ecce tibi.

Hołd Tobie...

Gloria, laus...

Wtedy to szedłeś na mękę, a oni słusznie Cię czcili: My oto nucimy Ci śpiew, gdy już królujesz na wieki.

Hi tibi passúro solvébaní múnia laudis: Nos tibi regnánti pángimus ecce melos.

Hołd Tobie...

Gloria, laus...

Oddanie ich wdzięcznie przyjąłeś, łaskawie przyjmij i nasze: O Królu dobry, rozdawco łask, miłe Ci wszystko co dobre.

Hi placuére tibi, pláceat devótio nostra: Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.

Hołd Tobie...

Gloria, laus...

PSALMUS 147:

Ant. Wszyscy wychwalają imię Twoje i mówią: «Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie: Hosanna na wysokościach».

 

Ant. Omnes colláudant nomen tuum, et dicunt: «Benedíctus qui venit in nómine Dómini: Hosánna in excélsis».

Chwal, Jerozolimo, Pana: * chwal Boga twego, Syjonie.

Lauda, Ierúsalem, Dóminum: * lauda Deum tuum, Sion.

Umocnił bowiem zawory bram twoich: * pobłogosławił synom twoim w tobie!

Quóniam confortávit seras portárum tuárum: * benedíxit fíliis tuis in te.

Zapewnił pokój twoim granicom: * nasyca ciebie pszenicą najlepszą.

Qui pósuit fines tuos pacem: * et ádipe fruménti sátiat te.

Na ziemię On zsyła swoje orędzie: * chyżo mknie Jego słowo.

Qui emíttit elóquium suum terræ: * velóciter currit sermo eius.

On daje śnieg jak wełnę: * a szron jak popiół rozsiewa.

Qui dat nivem sicut lanam: * nébulam sicut cínerem spargit.

Grad swój rozrzuca jak okruchy chleba: * od Jego mrozu ścinają się wody.

Mittit crystállum suam sicut buccéllas: * ante fáciem frígoris eius quis sustinébit?

Słowo swe wypowiada i roztapia rzeki: * dąć każe swemu wiatrowi, a spływają wody.

Emíttet verbum suum, et liquefáciet ea: * flabit spíritus eius, et fluent aquæ.

Oznajmił słowo swoje Jakubowi: * Izraelowi ustawy swe i przykazania.

Qui annúntiat verbum suum Iacob: * iustítias, et iudícia sua Israël.

Tak nie uczynił żadnemu ludowi: * przykazań swoich im nie objawił.

Non fecit táliter omni natióni: * et iudícia sua non manifestávit eis.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

Ant. Wszyscy wychwalają imię Twoje i mówią: «Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie: Hosanna na wysokościach».

Ant. Omnes colláudant nomen tuum, et dicunt: «Benedíctus qui venit in nómine Dómini: Hosánna in excélsis».

Powiewając gałązkami palmowymi padajmy na kolana przed nadchodzącym Panem, wyjdźmy wszyscy na Jego spotkanie z hymnami i pieśniami na ustach, wielbiąc Go i śpiewając: «Błogosławiony Pan».

Fulgéntibus palmis prostérnimur adveniénti Dómino: huic omnes occurrámus cum hymnis et cánticis, glorificántes et dicéntes: «Benedíctus Dóminus».

Witaj, o Królu nasz, Synu Dawida, Odkupicielu świata, o którym Prorocy śpiewali, iż przyjdzie ocalić dom Izraela. Ciebie bowiem Ojciec zesłał na świat jako ofiarę dla jego zbawienia, Ciebie, którego oczekiwali wszyscy święci od początku świata; a teraz: «Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!»

Ave, Rex noster, Fili David, Redémptor mundi, quem prophétæ praedixérunt Salvatórem dómui Israël esse ventúrum. Te enim ad salutárem víctimam Pater misit in mundum, quem exspectábant omnes sancti ab orígine mundi, et nunc: «Hosánna Fílio David. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis».

Gdy wchodził Pan do miasta świętego, chłopięta żydowskie, zmartwychwstanie Żywota przepowiadając, z gałązkami palmowymi w ręku wołały: «Hosanna na wysokościach». V. Gdy lud usłyszał, że Jezus przychodzi do Jerozolimy, wyszedł Mu na przeciw z palmowymi gałązkami i wołał: «Hosanna na wysokościach».

Ingrediénte Dómino in sanctam civitátem, Hebræórum púeri resurrectiónem vitæ pronuntiántes, Cum ramis palmárum: «Hosánna, clamábant, in excélsis». V. Cum audísset pópulus, quod Iesus veníret Ierosólymam, exiérunt óbviam ei. Cum ramis palmárum: «Hosánna, clamábant, in excélsis».

Panie Jezu Chryste, Królu i odkupicielu nasz, na Twoją cześć, trzymając w rękach palmy, śpiewaliśmy uroczyste pienia. Dozwól łaskawie, niech błogosławieństwo Twoje zstąpi wszędzie tam, gdzie te gałązki zostaną zaniesione. Niech prawica Twoja zniweczy wszelką przewrotność i ułudę szatańską, ochrania tych, których odkupiła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Dómine Iesu Christe, Rex ac Redémptor noster, in cuius honórem, hoc ramos gestántes, solémnes laudes decantávimus: concéde propítius ut, quocúmque hi rami deportáti fúerint, ibi tuæ benedictiónis grátia descéndat, et quavis dǽmonum iniquitáte vel illusióne profligáta, déxtera tua prótegat, quos redémit: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.