Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

26 marca - Wielka Sobota - Msza Wigilii wielkanocnej (1 kl., szaty fioletowe/białe) - cz. 3

2016-03-25

DE MISSA SOLEMNI VIGILIÆ PASCHALIS - UROCZYSTA MSZA REZUREKCYJNA

 

Odnowiwszy w sobie łaskę Chrztu, który nas wszczepił w misterium śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, składamy ofiarę Mszy świętej. W tej Ofierze w sakramentalny sposób stanie się obecne misterium paschalne, to jest tajemnicze przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia. Msza głosi chwałę Chrystusa Zmartwychwstałego (Gloria, Alleluja, ewangelia, prefacja) i dusz, które przez Chrzest święty rozpoczęły nowe życie (lekcja, kolekta, Hanc igitur). Pod koniec litanii kantorzy intonują uroczyste Kyrie, eleison w tonie wielkanocnym. Celebrans udaje sif do ołtarza i nie odmawiając modlitw u stopni okadza go w zwykły sposób. Gdy chór ukończy Kyrie, eleison, celebrans uroczyście intonuje Gloria in excelsis Deo. W pierwotnym Kościele hymn ten był śpiewany tylko na Wielkanoc. Dokonanie dzieła Odkupienia zapewnia pokój ludziom dobrej woli. Odzywają się organy i wszystkie dzwony kościoła. Odsłania się obrazy. Następnie celebrans pozdrawia obecnych i śpiewa kolektę.

ORATIO:

Boże, który tę najświętszą noc uświetniasz chwałą Zmartwychwstania Pańskiego, zachowaj w nowych Twych dzieciach ducha przybrania, któregoś im użyczył: aby odnowieni na duchu i ciele mogli Ci służyć w nieskazitelności. Przez tegoż.  

 

Deus, qui hanc sacratíssimum noctem gloria domínicæ Resurrectiónis illústras: consérva in nova famíliæ tuæ progénie adoptiónis spíritum, quem dedísti; ut, córpore et mente renováti, puram tibi exhíbeant servitútem. Per eundem.  

LECTIO: Kol 3,1-4

 

Bracia: Jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga. Starajcie się o to, co w górze jest, nie o to, co jest na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy ukaże się Chrystus, życie nasze, wtedy i wy ukażecie się razem z Nim w chwale.

Fratres: si consurrexístis cum Christo, quæ sursum sunt quǽrite, ubi Christus est in déxtera Dei sedens: quæ sursum sunt sápite, non quæ super terram. Mórtui enim estis, et vita vestra est abscóndita cum Christo in Deo. Cum Christus apparúerit, vita vestra: tunc et vos apparébitis cum ipso in glória.

ALLELUJA:

(3x)

S. Alleluja!
C. Alleluja!

V. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki.

 

(3x)

S. Allelúia.
C. Allelúia.

V. Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in sǽculum misericórdia eius.

TRACTUS:

V. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy. V. Bo Jego miłosierdzie nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki.

 

V. Laudáte Dominum omnes gentes: et collaudáte eum, omnes pópuli. V. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius: et véritas Dómini manet in ætérnum.

 

EVANGELIUM: Mt 28,1-7

Ewangelia przypomina, że Chrystus zmartwychwstał w nocy. O świcie niewiasty zastały pusty grób i otrzymały od Amoła pierwszy wiadomość o Zmartwychwstaniu.

A późno po szabacie, gdy świtało na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi. Anioł bowiem Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odsunął kamień i usiadł na nim. I było wejrzenie jego jako błyskawica, a szaty jego jako śnieg. A z bojaźni przed nim przerazili się strażnicy i stali się jakoby umarli. A odpowiadając Anioł rzekł niewiastom: «Nie bójcie się wy. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany. Nie masz Go tu, albowiem zmartwychwstał, jako zapowiedział. Pójdźcie, a oglądajcie miejsce, gdzie Pan był złożony. I idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom Jego, że zmartwychwstał i oto zdąża przed wami do Galilei: tam Go ujrzycie. Otom wam zapowiedział».

Véspere autem sábbati, quæ lucéscit in prima sábbati, venit María Magdaléne, et áltera María vidére sepúlcrum. Et ecce terræmótus factus est magnus. Angelus enim Dómini descéndit de cælo: et accédens revólvit lápidem, et sedébat super eum: erat autem aspéctus eius sicut fulgur: et vestiméntum eius sicut nix. Præ timóre autem eius extérriti sunt custódes, et factu sunt velut mórtui. Respóndens autem Angelus, dixit muliéribus: «Nolíte timére vos: scio enim, quod Iesum, qui crucifíxus est, quǽritis: non est hic: surréxit enim, sicut dixit. Veníte, et vidéte locum, ubi pósitus erat Dóminus. Et cito eúntes dícite discípulis eius, quia surréxit et ecce præcédit vos in Galilǽam: ibi eum vidébitis. Ecce prædíxi vobis».

SECRETA:

Prosimy Cię, Panie, przyjmij modlitwy wiernych wraz z darami ofiarnymi: aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, za łaską Twoją stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Pana. 

 

Suscipe, quæsumus, Domine, preces populi tui, cum oblationibus hostiarum: ut paschalibus initiata mysteriis, ad æternitatis nobis medelam, te operante, proficiant. Per Dominum.

PRÆFATIO: 

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza tej nocy uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum nocte gloriosis prædicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est Angus qui abstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omnia milita coelestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes:

PRO LAUDIBUS: 

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ant. Allelúia, allelúia, allelúia.

Chwalcie Pana w Jego świątyni, * chwalcie Go na wzniosłym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go dla możnych dzieł Jego, * chwalcie dla najwyższego Jego majestatu. Chwalcie Go dźwiękiem trąby, * chwalcie na harfie i cytrze. Chwalcie Go bębnem i tańcem, * chwalcie na strunach i flecie. Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie na cymbałach brzęczących: * niech chwali Pana wszystko, co żyje. V. Chwała Ojcu, i Synowi, * i Duchowi Świętemu. R. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Laudáte Dóminum in sanctis eius * laudáte eum in firmaménto virtútis eius. Laudáte eum in virtútibus eius, * laudáte eum secúndum multitúdinem magnitúdinis eius. Laudáte eum in sono tubæ, * laudáte eum in psaltério, et cíthara. Laudáte eum in týmpano, et choro: * laudáte eum in chordis et órgano. Laudáte eum in cýmbalis benesonántibus: laudáte eum in cýmbalis iubilatiónis: * omnes spíritus laudet Dóminum. V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.

Ant. Allelúia, allelúia, allelúia.

Ant. I bardzo rano, * w pierwszy dzień tygodnia niewiasty przyszły do grobu, gdy
już wzeszło słońce, alleluja.

Ant. Et valde mane una sabbatórum, véniunt ad monuméntum, orto iam sole, allelúia.

Błogosławiony ☩ Pan Bóg Izraela, * nawiedził bowiem lud swój i odkupił. I z mocą dokonał naszego zbawienia * w rodzie Dawida, swojego sługi. Jak rzekł przez usta świętych swych Proroków, * którzy ongiś byli: Że nas wybawi od naszych wrogów * i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą. Wyświadczy miłosierdzie ojcom naszym, * pomny będzie na swe święte przymierze. Na przysięgę daną ojcu naszemu Abrahamowi, * iż nam udzieli tego, Byśmy wyzwoleni z rąk naszych wrogów, * mogli Mu służyć bez trwogi, W świętości i sprawiedliwości przed Jego obliczem * po wszystkie dni nasze. A ty, o dziecię, zwane będziesz prorokiem Najwyższego, * bo pójdziesz przed obliczem Pana gotować Jego drogi, By dać ludowi Jego wiedzę o zbawieniu * przez odpuszczenie ich grzechów, Dzięki tkliwemu miłosierdziu Boga naszego, * z jakim nas z wysoka nawiedzi Wschodzące Słońce, By oświecić tych, co siedzą w mrokach i w cieniu śmierci, * by skierować stopy nasze na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze * i na wieki wieków. Amen.

Benedíctus ☩ Dóminus, Deus Israël: * quia visitávit, et fecit redemptiónem plebis suæ: Et eréxit cornu salútis nobis: * in domo David, púeri sui. Sicut locútus est per os sanctórum, * qui a sæculo sunt, prophetárum eius: Salútem ex inimícis nostris, * et de manu ómnium, qui odérunt nos. Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris: * et memorári testaménti sui sancti. Iusiurándum, quod iurávit ad Ábraham patrem nostrum, * datúrum se nobis: Ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti, * serviámus illi. In sanctitáte, et iustítia coram ipso, * ómnibus diébus nostris. Et tu, puer, Prophéta Altíssimi vocáberis: * præíbis enim ante fáciem Dómini, paráre vias eius: Ad dandam sciéntiam salútis plebi eius: * in remissiónem peccatórum eórum: Per víscera misericórdiæ Dei nostri: * in quibus visitávit nos, óriens ex alto: Illumináre his, qui in ténebris, et in umbra mortis sedent: * ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

 

Ant. I bardzo rano, * w pierwszy dzień tygodnia niewiasty przyszły do grobu, gdy
już wzeszło słońce, alleluja.

Ant. Et valde mane una sabbatórum, véniunt ad monuméntum, orto iam sole, allelúia.

POSTCOMMUNIO:

Tchnij w nas, o Panie, Twojego Ducha miłości i w dobroci Swojej zjednocz tych, których nasyciłeś wielkanocnym Sakramentem.
Przez Pana.

 

Spíritum nobis, Dómine, tuæ caritátis infúnde: ut, quos sacraméntis Paschálibus satiásti tua fácias pietáte concórdes. Per Dominum.

CONCLUSIO: 

V. Idźcie, ofiara spełniona, alleluja, alleluja. R. Bogu dzięki, alleluja, alleluja.

 

V. Ite, Missa est, allelúia, allelúia.
R. Deo grátias, allelúia, allelúia.