Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

4 marca - Piątek po III niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe) - I piątek miesiąca

2016-03-03

Teksty dzisiejszej Mszy świętej przygotowują do odrodzenia przez Chrzest. Woda, którą Mojżesz wyprowadził ze skały, aby napoić spragniony lud, jest figurą tej wody, o której Chrystus mówił Samarytance przy studni Jakubowej. Wodą tryskającą na życie wieczne nazwał Zbawiciel życie nadprzyrodzone, które zaczyna się na Chrzcie świętym, rozwija się przez inne sakramenty i osiąga swoją pełnię w wieczności. W Wielkim Poście musimy wzmagać w sobie pragnienie «wody żywej», której źródłem jest Chrystus, pragnienie łaski, którą Bóg hojnie daje w święto Zmartwychwstania.

Tego dnia również wspomnienie świętego Kazimierza, wyznawcy oraz wspomnienie świętego Lucjusza, papieża i męczennika. Królewicz Kazimierz, syn Kazimierza Jagiellończyka, wychowany przez ks. Jana Długosza, pośród niebezpieczeństw życia dworskiego stal się wzorem cnót chrześcijańskich: roztropności, czystości i miłosierdzia. Czcił gorliwie Matkę Bożą. Zmarł 4 marca 1484 mając lat 26. Relikwie jego spoczywają w Wilnie. 

Tego dnia można odprawić również Mszę Cogitationes o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

(kliknij, by przeczytać propria)

3 marca - Czwartek po III niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe) - I czwartek miesiąca

2016-03-02

Kościół stacyjny poświęcony jest dwu lekarzom-męczennikom, którzy oddali swoją umiejętność na usługi współwyznawców. Teksty Mszy świętej przypominają, że Chrystus jest lekarzem, a przykazania są prawidłami zdrowia duchowego.

Tego dnia można również odprawić Mszę Iuravit o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (szaty białe).

(kliknij, by przeczytać propria)

2 marca - Środa po III niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-29

W tę środę wpisywano kandydatów do Chrztu świętego do «Księgi żywota i rozpoczynano wykładać im naukę moralności. Dlatego do czytania wybrano teksty Pisma św. mówiące o przykazaniach. Lekcja opowiada o ogłoszeniu dziesięciu przykazań na górze Synaj, a ewangelia zawiera przestrogę przed formalistycznym przestrzeganiem samej litery prawa bez zachowania jego ducha. Wierne zachowanie przykazań prowadzi do życia wiecznego.

(kliknij, by przeczytać propria)

1 marca - Wtorek po III niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-29

Kościół stacyjny św. Pudencjany zbudowano na miejscu domu senatora Pudensa, w którym przebywał św. Piotr, a później inni papieże. Teksty Mszy świętej mówią o miłosierdziu i przebaczeniu. Opisany w lekcji cud rozmnożenia oliwy, której sprzedaż pozwoliła ubogiej wdowie spłacić dług, jest symbolem miłosierdzia Zbawiciela, którego nieskończone zasługi wyrównały nasze długi wobec Bożej sprawiedliwości. Doznawszy miłosierdzia Bożego chrześcijanin winien ze swe i strony okazywać wyrozumiałość wobec błędów bliźniego i zawsze przebaczać winowajcom.

(kliknij, by przeczytać propria)

29 lutego - Poniedziałek po III niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-28

W dniu dzisiejszym zapraszano wiernych na pierwszy egzamin katechumenów w najbliższą środę. Czytania Mszy świętej odnoszą się do Chrztu. Syryjczyk Naaman, cudownie uleczony z trądu przez kąpiel w Jordanie, to obraz tych pogan, którzy przez Chrzest wchodzą do Kościoła i stają się dziedzicami przywilejów narodu wybranego.

(kliknij, by przeczytać propria)

27 lutego - Sobota po II niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-24

Czytania dzisiejszej Mszy świętej zwrócone są do katechumenów i do pokutników. Ukazują im one rolę łaski w nawróceniu. Jakub bez żadnych zasług otrzymał przywilej pierworodztwa, syn marnotrawny — łaskę nawrócenia. My również otrzymaliśmy «przywilej pierworodztwa» przez Chrzest święty i wielokrotnie doznaliśmy miłosierdzia Bożego. W śpiewach mszalnych wysławiamy dobroć Bożą.

(kliknij, by przeczytać propria)

26 lutego - Piątek po II niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-24

Lekcja i ewangelia mówią w obrazach o bliskiej męce Chrystusa. Wspomniany w lekcji Józef egipski to typ biblijny Chrystusa. Syn właściciela winnicy zabity przez dzierżawców to obraz Zbawiciela. Reakcja przedniejszych kapłanów i faryzeuszy na słowa Pana Jezusa oddania nastroje panujące wśród starszyzny żydowskiej w Niedziele Palmową.

(kliknij, by przeczytać propria)

25 lutego - św. Macieja Apostoła (2 kl., szaty czerwone)

2016-02-24

Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.

Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała tu jednak przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego. Wyraźnie wskazują na to słowa Księcia Apostołów: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś" (Dz 1, 24).

Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów, a także uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne Mattatyah (greckie Theodoros lub łacińskie Adeodatus - dar Jahwe) wskazuje na żydowskie pochodzenie Apostoła.

O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności chrześcijańskiej krążyło wiele legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski (+ 215), najbliższy czasom św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią naturalną ok. roku 50 (inni podają rok 80). Wśród pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie fragmenty tak zwanej Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały w wieku III i mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się jako szyldem heretycy, aby swoim błędom dać większą powagę i pozory prawdy.

Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są one obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie. W Trewirze kult św. Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę.

W ikonografii przedstawiany jest św. Maciej w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego atrybuty: halabarda, księga, krzyż; kamienie, miecz, topór, włócznia - którymi miał być dobity.

(kliknij, by przeczytać propria)

24 lutego - Środa po II niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-23

Lekcja zawiera modlitwę Mardocheusza za naród żydowski, który Pan usiłuje zgubić. Mardocheusz błaga, aby Bóg przemienił smutek jego ludu w radość. Podobnie chrześcijanie są pogrążeni w pokucie wielkopostnej i oczekują radości wielkanocnych. Aby na nie zasłużyć, trzeba wziąć udział w kielichu męki przez wyrzeczenie i cierpliwe znoszenie doświadczeń (ewangelia).

(kliknij, by przeczytać propria)

23 lutego - Wtorek po II niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-22

Szukanie Boga musi się oprzeć na cnotach pokory i ufności. Brakiem tych cnót grzeszyli faryzeusze (ewangelia). Natomiast wdowa z Sarepty okazała heroiczne posłuszeństwo Prorokowi i ufność Bogu (lekcja). W modlitwach mszalnych wyznajemy wiarę, że nasze uświęcenie jest dziełem Boga (kolekta, sekreta, pokomunia), i ufność w pomoc Jego łaski (antyjona na wejście, graduał, antyfona na komunię).

Tego dnia również wspomnienie św. Piotra Damiana, biskupa, wyznawcy i Doktora Kościoła. Św. Piotr urodził się w Rawennie w r. 1007. Z wdzięczności do brata, który ułatwił mu studia przybrał także jego imię Damian. Wstąpił do klasztoru Kamedułów w Fonte Avellana. Wybrany przeorem z wielka gorliwością reformował życie zakonne. W r. 1057 został mianowany kardynałem-biskupem Ostii i odtąd współpracuje z papieżami w dziele reformy Kościoła. Zmarł w podroży 22 lutego 1072 r. Zostawił wiele listów, mów oraz innych pism.

(kliknij, by przeczytać propria)